Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

Î.S. ”POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 

 
 
ADMINISTRATOR AL ÎNTREPRINDERII DE STAT ”POȘTA MOLDOVEI”
 
 
 
Actualizat: 15.10.2019.
 
Consiliul de Administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în corespundere cu prevederile pct. 9. al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”, aduce la cunoștință că la concursul pentru ocuparea funcției de Administrator au fost înregistrați 13 candidați.
 
Postat: 25.09.2019.
 
Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”.
 
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 259 din 20.09.2019, care poate fi accesat pe pagina web: www.posta.md și www.app.gov.md.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 
 
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 11 octombrie 2019, ora 16:00.
 
Locul desfășurării concursului:
 
Documentele de participare la concurs vor fi depuse la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S. ”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012.
 
Persoane de contact: secretarul Consiliului, Nina Potînga.
 
Telefon de contact: 079924012; 022 251-275.
 
 
 
 
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
Candidatul la postul de Administrator va corespunde următoarelor cerințe:
 
 • cunoaște limba română;
 • deține studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 
ATRIBUȚII
 
Administratorul Î.S. ”Poșta Moldovei” va avea următoarele atribuții de bază:
 
 • va conduce activitatea și va asigura funcționarea eficientă a întreprinderii;
 • va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 • va reprezenta interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;
 • va încheia contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii;
 • va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii de stat;
 • va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii de stat;
 • va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
 • va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
 • va asigura elaborarea planului de afaceri și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație;
 • va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 • va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație;
 
Drepturi și obligații
 
Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” vor fi stabilite în Contractul de management, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.
 
 
Termen de contractare
 
Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de management cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.
 
Remunerare
 
Administratorul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” va fi remunerat, conform Contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice) ținându-se cont de prevederile H.G. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.
 
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 
 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia de pe buletinul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note:
 • copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
 

 
 
DIRECTOR 
(CP HÎNCEȘTI, SUCURSALA ÎS ”POȘTA MOLDOVEI”)
 
 
ATENȚIE: Î.S.”Poșta Moldovei” prelungește concursul pentru ocuparea funcției de director CP Hîncești. Termen limită a concursului: 17.10.2019, orele 16.00.
 
Î.S.”Poșta Moldovei” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director CP Hîncești, sucursala întreprinderii.
 
Termen-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 17 octombrie 2019, ora 16.00.
 
Locul desfășurării concursului: documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău sau prin e-mail, la adresa electronică: svetlana.brighidin@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S.”Poșta Moldovei”, în sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Svetlana Brighidin, șef Secția resurse umane, instruire și evaluare.
Telefon de contact: 022 251 267;
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic)
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoștoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power point, Acces, internet, poştă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 
ATRIBUȚII:
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură, ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea, revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor  în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea / evaluarea / prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea / organizarea/ asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora.
 
Acte necesare pentru participarea la concurs:
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note:
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului.
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.„Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL
(BIROUL TEHNOLOGII POȘTALE)
 
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • coordonarea activității de exploatare poștală și realizarea măsurilor de îmbunătățire a calității prestării serviciilor poștale în filialele Î.S. "Poșta Moldovei";
 • studierea continuă a prevederilor Convenției UPU și Regulamentelor de executare ale Convenției, Regulilor poștale, Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, instrucțiunilor în vigoare și acordarea ajutorului practic salariaților din filiale întru prestarea la un nivel de calitate înaltă a serviciilor poștale interne și internaționale;
 • acordarea asistenței tehnologice și practice, pe linia de competență, salariaților din cadrul oficiilor poștale, asigurate cu locuri automatizate de muncă și utilizarea programelor informaționale în procesul de prestare a serviciilor poștale și incasarea plăților;
 • examinarea petițiilor ce țin de activitatea de operațiuni poștale interne parvenite de la beneficiarii de servicii poștale persoane fizice și juridice, examinarea sistematică a problemelor ce apar în procesul organizării lucrului de exploatare în filiale, acordarea ajutorului practic specialiștilor, la necesitate cu deplasarea pe teren;
 • coordonarea și organizarea activității de exploatare în filiale, participarea la elaborarea proceselor tehnologice, pe etape, în ordinea efectuarii operațiunilor poștale de: prezentare, prelucrare pentru expediere, transport, prelucrare la sosire, distribuire și etapa de verificare și control a tuturor operațiunilor poștale interne.
 
 
Cerințe față de candidați::
 
 • studii superioare;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse;
 • cunoştinţe de operare la calculator MS Word, Excel, Internet;
 • abilitați de comunicare interpersonală:
 • aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • experiență în domeniul comunicațiilor poștale - minimum 3 ani.
 
 
Calitați personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
E-mail: anticamera@posta.md
Telefon: 022 251-200
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL
(SECȚIA POȘTĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI MONITORIZARE INDICATORI CALITATE)
 
 

Sarcinile funcției:
 
 • efectuarea și monitorizarea continuă a calităţii, privind termenele de trecere a trimiterilor poștale internaţionale;
 • efectuarea și monitorizarea controlului termenelor de trecere şi normelor de calitate a corespondenţei interne; 
 • realizarea măsurilor de prevenire şi înlăturare a neregulilor;
 • studierea și implementarea recomandărilor elaborate de către UPU (Uniunea Poștală Universală);
 • elaborarea și asigurarea controlului documentelor aferente procesului de lucru;
 • monitorizarea și oferirea asistenței filialelor subordonate Î.S “Poșta Moldovei”.
 
 
Cerințe față de candidați:
 
 • studii superioare;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse, engleze;
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • experiență în domeniul de comunicațiilor poștale - minimum 1 an;
 • aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • aferente cadrului legal-normativ ce ține de domeniul activității poștale;
 • cunoştinţe de operare la calculator necesare activităților în domeniul de comunicațiilor poștale (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.).
 
Calitați personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale;
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
E-mail: anticamera@posta.md
Telefon: 022 251-200
 

 
 
ȘEF DIRECȚIA MARKETING ȘI VÂNZĂRI
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • organizează eficient și profesional activitatea direcției și a personalului din subordine;
 • asigură implementarea planurilor de marketing pentru indeplinirea obiectivelor întreprinderii;
 • promovează imaginea întreprinderii;
 • elaborează, prezintă și organizează desfășurarea campaniilor de publicitate privind serviciile prestate cu utilizarea instrumentelor publicitare și analiza eficienței lor;
 • dezvoltarea relațiilor de afaceri cu clienții întreprinderii;
 • analizează piața și concurența;
 • monitorizează procesul de executare/respectare a condițiilor contractuale, menținere a relațiilor de parteneriat;
 • gestionează și actualizează bazelor de date necesare activității (contracte, client, persoane juridice, studiul concurenței etc.);
 • elaborează recomandări privind majorarea volumului vînzărilor și ridicarea calității serviciilor prestate.
 
Cerințe față de candirați:
 
 • studii superioare în domeniul de marketingului/ vînzărilor/;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse,engleze;
 • să posede cunoștințe temeinice în ceea ce privește sistemul organizatoric de vînzări;
 • cunoştinţe de operare la calculator : MS Word, Excel, poştă electronică;
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • experiență în domeniu – minimum 3 ani, inclusiv în funție de conducere.
 
Calitați personale:
 
 • capacități manageriale desăvîrșite;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
AUDITOR TI
(SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • participă la planificarea și realizează audituri TI în conformitate cu cerințele cadrului normativ-metodologic și standardelor aplicabile;
 • elaborează documentele de lucru la etapele de planificare, executare și raportare, formulează opinii, cerințe și recomandări bazate pe probe și normele legale;
 • analizează domeniul relevant auditului TI, cadrul normativ-legislativ aferent, alte informații, precum și bunele practici în domeniu și înaintează propuneri argumentate;
 • asigură, în limita competenței, obținerea informațiilor necesare desfășurării auditurilor;
 • generalizează constatările și contribuie elaborarea rapoartelor de audit;
 • înaintează propuneri pentru consolidarea și dezvoltarea bazei normativ-metodologice în domeniul auditului TI;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate.
 
Cerințe față de candirați:
 
 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoașterea standardelor, practicilor și procedurilor aplicabile în domeniu TI;
 • abilități de utilizare a tehnicilor de audit TI;
 • cunoștințe privind tehnicile de audit TI;
 • tehnica avansată de operare la calculator (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • limba de stat și rusă (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe ale legislației în vigoare;
 • experiența profesională în domeniul de activitate cel puțin 2 ani.
 
Aptitudini:
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare a activității de audit TI;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
OPERATOR (HAMAL)
(DEPOZITUL APROVIZIONARE)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • încărcarea, descărcarea şi depozitarea încărcăturilor la Depozitul Aprovizionare;
 • ambalare/dezambalare bunuri;
 • participă la pregătirea bunurilor pentru expediere;
 • alte atribuții specifice funcției.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • să posede limba de stat și limba rusă;
 • apt fizic pentru ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres.
 
Beneficii:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • program de lucru stabil;
 • pachet social;
Salariu: de la 6500 de lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
ȘEF ADJUNCT
(SECȚIA ADMINISTRARE SERVERE)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • instalează, administrează și menține serverele și serviciile serverelor de bază: Exchange, Proxy, Active Directory, File Server, Type Library, etc, conform cerințelor producătorilor, cerințelor de exploatare introduse, conform politicii de securitate a Întreprinderii și a regulamentelor interne;
 • asigură măsurile de restabilire operativă ulterioară a componentelor de bază ale SI Întreprinderii în cazul apariției situațiilor excepționale, inclusiv prin crearea copiilor de rezervă a configurațiilor și sistemelor administrate;
 • monitorizează funcționarea și accesibilitatea serverelor și serviciilor, evidența stării fiecărui component.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • cunoașterea sistemelor de operare Windows, Linux, Unix (versiunile Server și Desktop);
 • aplicații și servicii standard: Active Directory, Exchenge, File-Server, FTP, Proxy, DNS, sisteme de virtualizare Hyper-V, VMware, sisteme de gestiune a aplicațiilor antivirus;
 • configurare și gestiune sisteme de stocare de date ale diferitor producători, sistemelor de arhivare a datelor pe bază de bandă magnetică și/sau în baza aplicațiilor specializate;
 • cunoștințe practice de utilizare ale protocolului TCP/IP.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
ȘEF ADJUNCT
(SECȚIA ADMINISTRARE REȚELE)
 
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • instalează, configurează, administrează și documentează sistemele de operare la echipamentele de telecomunicații la nivel MAN și WAN;
 • asigură măsurile de restabilire operativă ulterioară a componentelor administrate în cazul apariției situațiilor excepționale;
 • elaborează instrucțiuni de asigurare a continuității echipamentelor de rețea și serviciilor de bază a sistemului informațional a Întreprinderii, elaborează scheme detailate de conexiuni;
 • monitorizează funcționarea și accesibilitatea rețelei, evidența stării componentelor.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • cunoașterea sistemelor de operare Windows, Linux;
 • cunoștințe practice de administrare și configurare a modemelor xDSL, comutatoarelor (Layer 2-4), marșrutizatoarelor marca Cisco, Mikrotik și altor producători;
 • cunoștințe profunde în domeniul protocoalelor de rutare dinamică (RIP, OSPF, EIGRP, BGP);
 • cunoștințe profunde în domeniul protocoalelor de securizare a traficului (pe baza protocolului IPSec);
 • cunoștințe profunde în domeniului protocoalelor de asigurare a continuității transmiterii datelor la nivel de comutatoare, marșrutizatoare și paravane de protecție.
 
Calități personale:
 
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
ȘEF SECȚIE
(SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • planificarea și organizarea realizării auditurilor la subdiviziunile întreprinderii;
 • monitorizarea elaborării de către angajații din subordine a rapoartelor și materialelor aferente misiunilor de audit;
 • asigurarea perfectării rapoartelor de audit și examinarea acestora în conformitate cu procedurile stabilite;
 • asigurarea respectării standardelor de audit aplicabile la planificarea, realizarea și raportarea rezultatelor auditurilor;
 • generalizarea rezultatelor auditurilor efectuate.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • minim 2-3 ani experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
Calitați personale:
 
 • capacitate de conducere a subdiviziunii și organizare a resurselor disponibile pentru obținerea celui mai bun rezultat; abordare planificată a muncii;
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • luare a deciziilor corecte în mod operativ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 
 

 
 
AUDITOR
(SECȚIA AUDIT INTERN)
 
 
Sarcinile funcţiei:
 
 • participă la planificare și realizează misiuni de audit la subdiviziunile întreprinderii;
 • informează periodic despre activitățile desfășurate, problemele apărute și măsurile întreprinse întru soluționarea acestora;
 • elaborează documentele corespunzătoare la etapele de planificare, executare și raportare a fiecărui audit exercitat;
 • formulează constatări de audit, concluzii, cerințe, recomandări și opinii, bazate pe probe de audit necesare și normele legale, în corespundere cu tipul și scopul auditului;
 • participă la formarea sintezelor materialelor de audit, în caz de necesitate;
 • asigură respectarea standardelor de audit intern și calitatea materialelor de audit;
 • întocmește proiectele rapoartelor de audit;
 • înaintează, după caz, recomandări în vederea remedierii situațiilor constatate;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate;
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie.
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator : (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
Calități personale:
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ
 
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;);
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoștințete hnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale;
 
Vor constitui un avantaj:
 
 • experiența în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
OPERATOR POȘTAL
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 
Calități personale:
 
 • studii superioare, medii, medii speciale;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
Cunoștințe și abilități:
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
Oferim:
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
 
Salariu: de la 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200, 022 251-276.
 

 
 
CARTATOR
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
Beneficii:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: de la 5200 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
 

 
 
POȘTAȘ
 
 
Sarcinile funcției:
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii: medii;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).
 
Beneficii:
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: de la 5500 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.