Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Colete poștale interne

 

 
Coletul este o trimitere poştală, care conţine obiecte (mărfuri), prezentată cu sau fără valoare declarată şi încredinţată serviciului poştal pentru a fi transportată şi predată la destinaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Important: nu se acceptă colete care conţin trimiteri poştale sau documente cu caracter de corespondenţă personală între persoane terțe, altele decât expeditorul şi destinatarul coletului.
 
 

 
CATEGORIE
CARACTERISTICI
Ordinar
 
Cu valoare declarată
serviciu, al cărui particularitate constă în asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;
Contra ramburs
serviciu, al cărui particularitate constă în încasarea unei sume băneşti de la destinatar, în momentul predării trimiterii
cu valoare declarată şi remis expeditorului prin mandat bănesc, prin intermediul reţelei poştale;
Fragil
colet, conţinutul căruia se poate sparge uşor şi care cere manevrare specială ;
Voluminos
se aplică coletului poştal a cărui dimensiuni sau volum depăşesc limitele standard (700 x 700 x 500) mm, are volum disproporţionat în raport cu greutatea sau care prin forma sa nu poate fi prelucrat și stivuit împreună cu alte trimiteri;

 
TIP SERVICIU
TARIF*,
LEI
 
Expediere colet cu greutatea sub 20 kg:
• tarif de înregistrare
10
• tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau fractie de 1 kg
6
 
Expediere colet cu greutatea peste 20 kg:
• tarif de înregistrare
10
• tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau fractie de 1 kg
7
 
Expediere** colet cu indicatia "Fragil" sau "Voluminos":
• tarif de înregistrare
10
• tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau fractie de 1 kg
9
Servicii suplimentare
Tarif*, lei
Valoare declarată (V.D) - prevede asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor. Suma valorii declarate este, nelimitată, totodată, aceasta nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului coletului. Se acceptă declararea parțială a valorii.
 
 • tarif de asigurare, % din suma declarată .....................
 
3 %
 
Marca "Fragil" se aplică coletului care conţine obiecte fiabile și cere manevrare specială. Marca "Voluminos" se aplică coletului poştal a cărui dimensiuni sau volum depăşesc limitele standard
(700 mm x 700mm x 500 mm), sau care prin forma sau structura sa nu se pretează uşor la încărcarea împreună cu alte colete, cerînd precauţii.
 
 • expediere colet poştal cu indicaţia "Fragil" sau "Voluminos"...................
50 % în plus din tariful pe greutate sau fracţie de greutate
Expediere colet nedistribuit "Retur"
taxa de francare conform tarifelor de expediere a coletelor internaţionale
Eliberare colet nedistribuit "Retur"
taxa indicată de administraţia poştală, care a returnat coletul
Contra ramburs - serviciu poştal care prevede încasarea unei sume băneşti de la destinatar în momentul predării trimiterii cu valoare declarată şi remis expeditorului prin mandat bănesc prin intermediul reţelei poştale. Suma contra rambursului este condiţionată de valoarea declarată şi nu trebuie să depăşească suma valorii declarate a coletului. În mod obligatoriu, destinatarul mandatului ramburs trebuie să fie și expeditor al trimiterii. Taxele pentru expedierea mandatului bănesc ramburs se percep de la destinatarul trimiterii.
 
 • expediere colet poştal cu indicaţia "Ramburs"......................
conform tarifelor în vigoare privind expedierea mandatelor băneşti peste hotarele RM
Confirmarea de primire "AR simplă". Serviciul constă în predarea către expeditor a dovezii de înmînare a trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar sau persoana împuternicită legal. Se aplică coletului ordinar şi cu valoare declarată. 
 
 • tarif confirmare poștală de primire simplă...............................
 • tarif confirmare poștală de primire recomandată..................
1,75
 
5,75
Note:
* serviciile poștale sunt scutite de TVA
** în cazul în care coletului i se atribuie concomitent calificativele "Fragil" și "Voluminos" , se încasează tarif suplimentar pentru fiecare trimitere
 
Pentru a evalua tariful serviciului solicitat accesează calculatorul de tarife.

 
 
 • mărimea coletului nu trebuie să depăşească 2 m pentru una dintre dimensiuni şi 3 m pentru suma lungimii şi a celei mai mari circumferinţe luate în alt sens decât cel al lungimii;
 • coletele nu pot avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minime prevăzute pentru scrisori (90x140);
 • colet mic este cel cu greutatea pînă la 3 kg, latura cea mai mare a căruia nu depăşeşte 0,3 m;
 • colet indivizibil este cel, conţinutul căruia nu poate fi divizat sau cel care are un volum disproporţionat în raport cu greutatea;
 • greutatea maximă a unui colet indivizibil este de 31,5 kg.

 

Pentru a fi acceptat în rețeaua poștală, coletul trebuie sa corespundă urmatoarelor condiții:

 • să fie închis de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei, naturii conţinutului, modului şi duratei perioadei de transportare; să aibă formă uşor de mânuit;
 • ambalajul şi închiderea trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau prin manipulări succesive şi să se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă;
 • agrafele metalice, care servesc la închiderea trimiterilor, nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal;
 • este interzisă aplicarea pe trimiterile poştale a altor etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale;
 • trimiterile poştale trebuie să prezinte pe ambalaj sau anvelopă, spaţii suficiente pentru scrierea indicaţiilor de serviciu şi aplicarea etichetelor;
 • obiectele fragile din sticlă, lichidele şi obiectele uşor lichefiabile trebuie să fie ambalate într-o cutie rezistentă, umplută cu rumeguş sau vată;
 • peliculele de cinema, filmele şi peliculele magnetice trebuiesc împachetate în ambalaj fabricat conform cerinţelor tehnico-normative;
 • seminţele, nucile, fructele uscate, făina şi alte substanţe pulverulente trebuiesc ambalate în saci mici din stofă rezistentă, muşama, peliculă, pachete rezistente de hârtie şi puse în lăzi sau cutii de carton;
 • prafurile colorante uscate sînt admise spre expediere în pachete din polietilenă, muşama sau hârtie rezistentă îmbibată cu ulei, aranjate ulterior în cutii de carton sau lăzi;
 • răsadul se ambalează în coşuri înfăşurate pe deasupra în stofă sau în lăzi cu găuri pentru ventilare, pe fundul coşului se aranjează o peliculă de polietilenă;
 • albinele, lipitoarele sau paraziţii trebuie aranjaţi în cutii sau lăzi utilate cu plase speciale care să excludă posibilitatea ieşirii din colete şi să asigure evitarea oricăror pericole;
 • coletele cu blănuri şi piei de rozătoare neprelucrate industrial, precum şi cele cu lână, ţepi, păr, pene şi puf trebuie ambalate în prealabil în pânză de sac sau folie polietilenă, după care vor fi depuse în lăzi sau cutii de carton;
 • aparatele de radio (aparatele de măsurare) se împachetează în ambalaje rigide cu garnituri, care să excludă deplasarea sau deteriorarea depunerii la transportare: asemenea colete pot fi ambalate în lăzi cu gratii; în interiorul lăzii se instalează un sistem special de întărire, care trebuie să fixeze trainic aparatele şi să le protejeze de lovirea de carcasă;
 • plantele vii (butaşii de vie, puieţii etc.), precum şi obiectele voluminoase nefragile care nu pot fi ambalate din cauza dimensiunilor lor agabaritice în ambalaje de colet de mărimea stabilită se recepţionează pentru expediere ambalate în pânză de sac (cu condiţia că greutatea lor nu va depăşi normele admisibile);
 • coletele cu soiuri tari de fructe şi legume proaspete se recepţionează în lăzi de lemn (placaj), pereţii laterali sau transversali ai cărora au orificii de ventilare;
 • obiectele constituite dintr-o singură piesă, nedemontabile (planşete de desen liniar, sănii pentru copii, valize, bidoane, anvelope etc.), mărimea şi greutatea cărora nu prevalează normele stabilite, pot fi expediate fără ambalaj: în aceste cazuri, adresa trebuie indicată pe obiect sau pe o etichetă de carton sau placaj cu un orificiu care se leagă de obiect.

 
 
Pe colete şi blanchetele de însoţire, adresele expeditorului şi destinatarului sînt scrise de expeditor. În adrese nu sînt admise prescurtări, ştersături sau corectări.
 
 1. Rechizitele adresei se scriu în următoarea ordine:
 • denumirea destinatarului (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori întreprinderii);
 • denumirea străzii, numărul casei, numărul apartamentului;
 • codul poştal;
 • denumirea localităţii (oraşul, satul);
 • denumirea unităţii administrativ-teritoriale;
 • denumirea ţării.
 1. Adresa destinatarului se scrie în partea dreaptă, unghiul inferior a feţei coletului. Numele şi adresa expeditorului vor fi indicate în partea stângă, unghiul superior a feţei coletului. 
 2. Datele despre adresa expeditorului şi destinatarului trebuie să fie redactate într-un mod precis şi complet, să fie scrise citeţ sau tipărite în mod tipografic cu caractere latine şi cifre arabe. Numele destinatarului, localităţii şi al ţării de destinaţie se vor scrie cu majuscule şi se vor completa eventual cu numărul codului poştal.
 3. Pe coletele interne (expediate în teritoriul Republicii Moldova) adresa poate fi scrisă cu caractere chirilice.
 4. Pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile care să conţină datele necesare pentru aplicare atât pe colete, cît şi pe documentele de însoţire.
 5. Coletele pot fi adresate post-restant numai în localităţile unde funcţionează unităţi poştale, cu indicarea numelui destinatarului, localităţii şi biroului de poştă de unde trimiterea trebuie ridicată. Menţiunea "post-restant" se scrie cu caractere aldine, lângă adresă. Folosirea pentru coletele adresate la "post-restant", a iniţialelor, codurilor cifrate, pseudonimelor, seriei şi numărului documentului este interzisă.
 6. Pe coletele adresate la căsuţa poştală de abonament se scrie numele şi prenumele destinatarului sau denumirea completă a persoanei juridice, numărul căsuţei poştale de abonament şi denumirea oficiului poştal de unde urmează să fie ridicată trimiterea.
 
 

 

Vezi pagina cu toate blanchetele aici