Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea încălțămintei de toamnă și iarnă pentru angajații întreprinderii

Locul deschiderii ofertei:

SIA ”RSAP”

Anunț de participare privind achiziționarea încălțămintei de toamnă și iarnă pentru angajații întreprinderii prin procedura de achiziție LICITAȚIE DESCHISĂ
 
 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S. ”Poșta Moldovei”
 2. IDNO: 1002600023242
 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, nr.134
 4. Numărul de telefon/fax: 022/251273
 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:
 
Nr.
Denumire
Unitatea de măsură
Cantitatea aproximativă
Suma estimativă Lei per Lot, (inclusiv TVA)
Notă
Lotul nr. 1
1
Pantofi din piele naturală pentru bărbați și doamne
Perechi
bărbați – 320 perechi
 
 
 
femei – 2040 perechi
835 440,00
Pantofii din piele naturală sunt constituiţi din două ansambluri: superior şi inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar şi căptuşeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, ştaif exterior şi limbă, iar cel intermediar – din bombeu şi ştaif. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior şi intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă şi toc, cel interior – din acoperământ de branţ, iar cel intermediar – din branţ, antebranţ şi supinator. Talpa din cauciuc rezistentă la uzură, antistatică, antiderapantă.
Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Termen de garanţie la exploatare în condiţii normale - minim 6 luni (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanţie). Termen de livrare: Până la 31.12.2019.
Lotul nr. 2
2
Cizme de iarnă pentru bărbați și doamne din piele naturală
Perechi
bărbați – 320 perechi
 
 
 
femei – 2040 perechi
1 663 800,00
Cizme din piele naturală constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior format din două subansambluri : exterior, intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carîmbului – de la 17cm pana la 22cm. Ansamblul inferior format din subansamblu exterior și intermediar. Subansamblul exterior alcătuit din talpă turnată cu toc, intermediar – din branț, glenc, bombeu și ștaif rigid. Talpă din cauciuc rezistentă la uzură, antistatică, antiderapantă se îmbină prin lipire și coasere cu fir din capron. Cizmele  trebuie să fie confortabile, rezistente, flexibile și cu greutate redusă.
Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Termen de garanţie la exploatare în condiţii normale - minim 6 luni (operatorul economic, desemnat câștigător, va prezenta certificat de garanţie). Termen de livrare: Până la 31.12.2019.
 
 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru fiecare lot în parte.
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 3. Termenii și condițiile de livrare: pînă la 31.12.2019.
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019
 5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
 
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronică.
DA
2
Specificații tehnice
Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronica. Specificația tehnică se indică pe fiecare poziție.
DA
3
Specificații de preț
Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronica. Prețurile se indică pentru fiecare poziție.în lei, separat cu TVA și fără TVA.
DA
4
Garanția pentru ofertă
Se depune pe contul întreprinderii, odată cu oferta, în cuantum de 1% din valoarea ofertei cu TVA.
Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”
BC VICTORIABANK SA filiala NR.17
Cod bancar VICBMD2X457
Cont de decontare: MD61VI000000022513175MDL 
Cod fiscal 1002600023242
Cod TVA 020052
DA
5
Formularul informativ despre ofertant
Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.
DA
6
Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizia de înregistrare a operatorului economic
În original sau copie, actualizate și autentificate prin inscripția și semnătura Participantului.
DA
7
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Certificat eliberat de Serviciul de Stat Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerinţelor SFS al RM) confirmat prin semnătura și ştampila Participantului.
DA
8
Ultimul raport financiar
Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Poate fi expediat  la adresa de e-mail: cancelaria@posta.md
DA
9
Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea/capacitatea de funcționare a bunului
Copia originalului, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
DA
10
Declarație privind conduita etică și neimplicarea la practici frauduloase și de corupere
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
11
Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic.
 
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
12
Certificat de atribuire al TVA
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
13
Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari.
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
14
Declarație privind lista de parteneri care au beneficiat de bunurile furnizate de ofertant, în ultimul an de activitate.
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
15
Cerințe speciale.
La etapa evaluării ofertelor se vor solicita mostre  (de la potențialii cîștigători). Mostrele urmează să fie prezentate în decurs de 2 zile de la solicitare.
DA
 
 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.
 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 
 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP
 • pe: [data] indicat în SIA RSAP
 
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
 2. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
 3. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
 4. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)Ofertele întîrziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat
 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP
 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
 
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Nu
 
 1. Alte informații relevante: nu