Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-5140, s. Tîrnova, raionul Dondușeni

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei”,
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție a lucrărilor de reparatie capitală a oficiului poștal MD-5140 s. Tîrnova raionul Dondușeni. Valoarea estimativă a achiziției planificată constituie suma de 230 mii lei.
 
 
Oferta comercială cu mențiunea “Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-5140 s. Tîrnova raionul Dondușeni” se va depune personal la Cancelaria Î.S. „Poșta Moldovei”, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 210, Secția Cancelarie și Secretariat.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 10 septembrie 2019, ora 10.00.
 
Documentele de constituire a ofertei:
 
 1. Oferta financiară semnată de administratorul companiei ofertante sau de o altă persoană împuternicită legal în acest sens, cu anexarea, în mod obligatoriu, a împuternicirilor conferite. Oferta va conține prețurile în lei, indicate separat cu TVA și fără TVA.
 2. Scurtă descriere a companiei candidate, cu specificarea adresei electronice a ofertantului, la care va fi expediată informația privind rezultatele concursului desfășurat.
 3. Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Certificat de atribuire al TVA.
 5. Copia certificatului de înregistrare.
 6. Copia raportului financiar.
 7. Certificat privind lipsa datoriilor față de stat.
 8. Termenul de garanție a lucrărilor.
 9. Declarația privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (descarcă Anexa nr. 1).
 10. Declarație privind situaţia personală a operatorului economic (descarcă Anexa nr. 2).
 11. Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari (descarcă Anexa nr. 3).
 12. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an (descarcă Anexa nr. 4)
 13. Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (descarcă Anexa nr. 5).
 14. Garanția de ofertă, în valoare de 1 % din valoarea ofertei cu TVA: scrisoarea de garanție bancară sau garanția pentru ofertă prin transfer la contul întreprinderii:
 
Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”
Adresa juridica MD-2012, Chişinau, Moldova
bd. Ştefan cel Mare, 134
Fax/Tel: 251212, 251257, 251216.
BC VICTORIABANK SA filiala NR.17
Cod bancar VICBMD2X457
Cont de decontare: MD61VI000000022513175MDL 
Cod fiscal 1002600023242
Cod TVA 020052
 
 1. Perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile.
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per deviz, inclusiv TVA.
 3. Experiența companiei candidate (prezența pe piață, clienți fideli, referințe/scrisoare de recomandare de la clienți).
 4. Condițiile de achitare - 30% avans din sumă, 60% în decurs de 15 zile de la recepția finală și 10% - în termen de 12 luni de la semnarea actului de recepție finală a lucrărilor.
 5. Termen de executare a lucrărilor – 50 zile.
 6. Termen de garanție a lucrărilor minim 5 ani.
 
Ofertanții care doresc să participe la ședința de deschidere a ofertelor, care se va desfășura la data 10 septembrie 2019, ora 10:00, sunt invitați la data și ora stabilită, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134, et. 4, sala de ședințe.
 
Reprezentanții ofertanților care vor participa nemijlocit la ședința de deschidere a ofertelor, urmează să dețină buletinul de identitate și după caz, actul care atestă calitatea de administrator. În cazul participării la ședința dată, a altor persoane decât însuși administratorii ofertanților, aceștia trebuie să prezinte și împuternicirile corespunzătoare, care să conțină implicit dreptul de a participa la ședințele respective (ex. procură, ordin, alte documente, după caz).