Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-3603 de pe adresa: str. Boico, 2A, or. Ungheni

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S.”Poșta Moldovei”.
 2. IDNO: 1002600023242.
 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, 134.
 4. Numărul de telefon/fax: 022/251273.
 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md.
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:
Nr. d/o
Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate
Unitatea de măsură
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată,
Standarde de referință
Valoarea estimată
1
Lucrari de reparaţie capitală a oficiului poștal a oficiului poștal MD-3603 de pe str.Boico, nr 2A or.Ungheni
buc
1
245000
Valoarea estimativă totală
 
 
 
245000
 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru toate loturile.
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 3. Termenii și condițiile de executare: 50 zile.
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.
 5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini.
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.
 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 
 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP;
 • pe: [data] indicat în SIA RSAP.
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
 3. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat
 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP
 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
 
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
1
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Da
2
sistemul de comenzi electronice
Nu
3
facturarea electronică
Da
4
plățile electronice
Nu
 1. Alte informații relevante: nu