Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD- 3602, str. Ștefan cel Mare, 189, mun. Ungheni

Locul deschiderii ofertei:
SIA ”RSAP”

ÎS ”Poșta Moldovei” anunță concurs privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD- 3602, de pe adresa str. Ștefan cel Mare, 189, mun. Ungheni. Procedura de achiziție - LICITAȚIE DESCHISĂ.

 

Vezi caietul de sarcini a ofertei

 

 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S. ”Poșta Moldovei”.

 2. IDNO: 1002600023242.

 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 134.

 4. Numărul de telefon: 022/251273.

 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md.

 6. Adresa de e-mail sau de internet, de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referință

Valoarea estimată

1

Lucrari de reparaţie capitală a oficiului poștal MD-3602,  str. Ștefan cel Mare, 189, mun. Ungheni

buc

1

Conform caietului de sarcini

280000 cu TVA

Valoarea estimativă totală

280000 cu TVA

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru toate loturile.

 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

 3. Termenii și condițiile de executare: 60 zile.

 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.

 5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

 

Vezi criteriile de eligibilitate a operatorilor economici.

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):conform caietului de sarcini.

 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.

 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP;

 • pe: [data] indicat în SIA RSAP.

 

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

 3. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii)Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

 5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP.

 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

 

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Da

plățile electronice

Nu

 1. Alte informații relevante: nu.