Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD-6827, s. Suruceni, r-l Ialoveni

Locul deschiderii ofertei:

SIA ”RSAP”

Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță inițierea concursului privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a oficiului poștal MD- 6827, s.Suruceni, r-l Ialoveni, prin procedura de achiziție - LICITAȚIE DESCHISĂ.

 

Vezi caietul de sarcini a concursului

 

 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S. ”Poșta Moldovei”

 2. IDNO: 1002600023242

 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134

 4. Numărul de telefon/fax: 022/251273

 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md

 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Standarde de referință

Valoarea estimată

1

Lucrari de reparaţie capitală a oficiului poștal MD-6827 s. Suruceni raionul Ialoveni

buc

1

Conform caietului de sarcini

350000 cu TVA

Valoarea estimativă totală

350000 cu TVA

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru toate loturile.

 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

 3. Termenii și condițiile de executare: 60 zile.

 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

r. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Formularul ofertei

Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronică.

DA

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3.5.7 cu specificarea parametrilor solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului

DA

3

Formularul informativ despre ofertant

Original, potrivit Formularului F3.7 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.

DA

4

Garanția pentru ofertă

Se depune pe contul întreprinderii, odată cu oferta, în cuantum de 1% din valoarea ofertei cu TVA.

Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”

BC VICTORIABANK SA filiala NR.17

Cod bancar VICBMD2X457

Cont de decontare: MD61VI000000022513175MDL 

Cod fiscal 1002600023242

Cod TVA 0200523

DA

5

Ultimul raport financiar

Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Poate fi expediat la adresa de e-mail: cancelaria@posta.md

DA

6

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Certificat eliberat de Serviciul de Stat Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerinţelor SFS al RM) confirmat prin semnătura și ştampila Participantului.

DA

7

Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizia de înregistrare a operatorului economic

În original sau copie, actualizate și autentificate prin inscripția și semnătura Participantului.

DA

8

Grafic de executare a lucrărilor

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F 3.3

DA

9

Declarație privind conduita etică și neimplicarea la practici frauduloase și de corupere

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului în conformitate cu Formularul F 3.6.

DA

10

Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila. Formularul 3.8

DA

11

Declarație privind experiența similară

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Formularul F 3.9.

DA

12

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Original, Completată, confirmată prin semnătura și stampila Participantului. Formularul 3.10

DA

13

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Formularul F 3.11

DA

14

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului

Original, completată, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Formularul 3.12

DA

15

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F 3.15.

DA

16

Certificat de atribuire al TVA

Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.

DA

17

Perioada de garanție a lucrărilor

5 ani

DA

18

Notă

Condiții de achitare: -30% avans din sumă, 60% în decurs de 15 zile de la recepția finală și 10% în termen de 12 luni de la semnarea actului de recepție finală a lucrărilor.

Termen de executare a lucrărilor: 60 zile

Toate documentele urmează să fie semnate cu semnătura electronică.

 

 

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):conform caietului de sarcini
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.
 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 6. până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP
 7. pe: [data] indicat în SIA RSAP
 8. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
 9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
 10. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 11. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor. Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 12. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
 13. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat
 14. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP
 15. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Da

plățile electronice

Nu

 Alte informații relevante: nu