Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea perifericelor și a pieselor de schimb pentru calculatoare de birou

Locul deschiderii ofertei:

SIA ”RSAP”

ÎS ”Poșta Moldovei” anunță concurs privind achiziționarea perifericelor și a pieselor de schimb pentru calculatoare de birou
 
 1. Întreprindere/Beneficiar: Î.S.”Poșta Moldovei”;
 2. IDNO: 1002600023242;
 3. Adresa: Î.S.”Poșta Moldovei”; bd. Ștefan cel Mare, 134; MD-2012; Chișinău, Republica Moldova;
 4. Nr. tel./fax: 022/251273;
 5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
 6. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunuri conform listei: Vezi lista bunuri.
 7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta pentru mai multe loturi.
 8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 9. Termenii și condițiile de livrare: până la 30 zile din data efectuării comenzii.
 10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.
 11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție: nivel/nivele minime al/ale cerințelor eventuale impuse (se menționează documentar  informațiile solicitate. Vezi criteriile de eligibilitate. 
 12. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu este cazul.
 13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.
 14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul.
 15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.
 16. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP;
 • pe: [data] indicat în SIA RSAP.

 

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.
 3. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (SIA RSAP sau adresa deschiderii). Ofertele întârziate vor fi respinse.
 4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
 5. Limba sau limbile în care urmează a fi redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.
 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP.
 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
 
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Nu
 
 1. Alte informații relevante: nu.