Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea sistemei ”Rând electronic”

Locul deschiderii ofertei:

SIA ”RSAP”

Anunț de participare privind achiziționarea sistemei ”Rând electronic” prin procedura de achiziție LICITAȚIE DESCHISĂ.
 
 
 
 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S. ”Poșta Moldovei”.
 2. IDNO: 1002600023242.
 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, nr.134.
 4. Numărul de telefon/fax: 022/251273.
 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md.
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri, valoarea estimată 600000 lei.
Denumire
Descriere
Oficii Poștale/cantități, buc.
MD2005
MD2020
MD2038
MD2062
Piedestal de podea pentru imprimantele de tichete
Display Touch Screen min 17"
1
1
1
1
Protecția corpus Anti Vandal
Imprimantă termică cu opțiune de tăiere automată
Alimentare - 230V AC
Bloc de alimentare neîntreruptă min 500 VA (UPS)
Rolă de tichete (1 rolă – min 1000 tickets)
Display panou informativ
Dimensiune, min. 49"
1
1
1
1
Accesorii de fixare incluse
Susținerea sunetelor informaționale
Sunet, min. 2 boxe de 20W
Monitor LED Matrix RED pentru operatori
Dimensiuni, min. 100mm X 300mm, min. 8 Digits
7
5
4
7
Sursă de alimentare autonomă, 230V AC
Accesorii de fixare incluse
Comunicare - Wireless
Instalare, deasupra locului de muncă a operatorului
Panou de comanda a operatorului
Comunicare - Wireless
7
5
4
7
Sursă de alimentare autonomă, 230V AC
Functional
Gruparea serviciilor (pagini multiple)
Suport pentru multiple limbi (Ro, En, Ru)
Setarea prioritatilor pe servicii
Setări pe perioade de achitivate per serviciu: după orele de muncă, perioade de timp (zi, săptămînă)
Aspectul sistemului personalizabil
Imprimare logo pe tichet
Afișare pe display panou infromativ a spoturilor video, publicitate paralel cu vizualizarea rindului activ
Gestiunea rapoartelor statistice pe operatori, servicii, timpului de deservire - prin web
Licente
Soft licenţiat cu costul tuturor Licenţelor necesare incluse
Servicii
Punerea în funcțiune, instalare, conectare, montare sistemei cu includerea tuturor materialilor necesare (cablaj, conectoare, suport etc.), înlăturarea/ restabilirea tuturor defecțiuni apărute în urma lucrărilor, astuparea golurilor tehnice, adoptare la rețeaua locală existentă, programare, instruirea personalului)
Garantia
24 luni din data instalării
Suport tehnic și deservire
Pe toată durata perioadei de garanție
Termen de instalare
21 zile calendaristice per oficiu
 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta Pentru un singur lot.
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 3. Termenii și condițiile de livrare: pînă la 21 zile calendaristice per oficiu din data semnării contractului.
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019.
 5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronică.
DA
2
Specificații tehnice
Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronica.
Specificația tehnică se indică pe fiecare poziție.
DA
3
Specificații de preț
Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronica.
Prețurile se indică pentru fiecare poziție.în lei, separat cu TVA și fără TVA.
DA
4
Garanția pentru ofertă
Se depune pe contul întreprinderii, odată cu oferta, în cuantum de 1% din valoarea ofertei cu TVA.
Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei”
BC VICTORIABANK SA filiala NR.17
Cod bancar VICBMD2X457
Cont de decontare: MD61VI000000022513175MDL 
Cod fiscal 1002600023242
Cod TVA 020052
DA
5
Formularul informativ despre ofertant
Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.
DA
6
Certificat de înregistrare a întreprinderii
sau decizia de înregistrare a operatorului economic
În original sau copie, actualizate și autentificate prin inscripția și semnătura Participantului.
DA
7
Licența de activitate
Copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, dacă genul de activitate se licențiază.
 
8
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Certificat eliberat de Serviciul de Stat Fiscal al RM,
(valabilitatea certificatului conform cerinţelor SFS al RM) confirmat prin semnătura și ştampila Participantului.
DA
9
Ultimul raport financiar
Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Poate fi expediat la adresa de e-mail: cancelaria@posta.md
DA
10
Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat
ce atestă calitatea/capacitatea de funcționare a bunului
Copia originalului, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.
DA
11
Certificat de garanție al bunurilor
Original, confirmat prin semnătura și stampila Participantului.
DA
12
Declarație privind conduita etică și neimplicarea la practici frauduloase și de corupere
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
13
Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic.
 
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
14
Certificat de atribuire al TVA
Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului.
DA
15
Cerințe speciale
La etapa evaluării ofertelor după caz se vor solicita mostre (de la potențialii cîștigători).
Mostrele urmează să fie prezentate în decurs de 3 zile de la solicitare.
 
16
Notă
1. La solicitarea întreprinderii se va prezenta copia manualului caracteristicilor tehnice, inclusiv fotografia bunurilor.
2. La etapa evaluării ofertelor documentația de atribuire poate fi solicitată după caz pe suport de hârtie confirmată prin semnătură și ștampilă umedă.
3.Achitarea în termen de 30 zile din momentul instalării echipamentului.
 
 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul.
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către întreprindere.
 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP;
 • pe: [data] indicat în SIA RSAP.
 
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
 3. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor. Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.
 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.
 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP.
 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic
Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
Da
sistemul de comenzi electronice
Nu
facturarea electronică
Da
plățile electronice
Nu
 1. Alte informații relevante: nu.