Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț de participare privind achiziționarea transportului auto

Locul deschiderii ofertei:

SIA ”RSAP”

 1. Denumirea întreprinderii/Beneficiar: Î.S. ”Poșta Moldovei”

 2. IDNO: 1002600023242

 3. Adresa: mun. Chișinău, bd.Ștefan cel Mare, nr.134

 4. Numărul de telefon/fax: 022/251273

 5. Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md.

 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

 7. Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată,

Valoarea estimată, lei

1

Furnizarea camionetelor tip furgon cu capacitatea de încărcare de 500 - 750 kg

buc.

9

Conform caietului de sarcini

1800000

2

Furnizarea camioane tip furgon cu capacitatea de încărcare de 1000-1500 kg

buc.

2

Conform caietului de sarcini

600000

3

Furnizarea camioane tip furgon cu capacitatea de încărcare de 2500-3500 kg

buc.

2

Conform caietului de sarcini

1200000

Valoarea estimativă totală

 

3600000 lei, inclusiv TVA

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: pentru mai multe loturi.

 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

 3. Termenii și condițiile de executare: 90 zile de la semnarea contractului (posibil executarea eșalonată/etapizată).

 4. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la îndeplinirea tuturor obligaţiilor de către parti.

 5. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitate a operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație).

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/ Obligati vitatea

1

Formularul ofertei

Potrivit Formularului F 3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura electronică.

da

2

Devizele aferente ofertei

Formularele 3.5.7 cu specificarea parametrilor solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

da

3

Formularul informativ despre ofertant

Original, potrivit Formularului F3.7 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.

da

4

Garanția pentru ofertă

Se depune pe contul întreprinderii, odată cu oferta, în cuantum de 1% din valoarea ofertei cu TVA. Întreprinderea de Stat “Poşta Moldovei” BC VICTORIABANK SA filiala NR.17 Cod bancar VICBMD2X457 Cont de decontare: MD61VI000000022513175MDL Cod fiscal 1002600023242 Cod TVA 020052

da

5

Ultimul raport financiar

Copie, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Poate fi expediat la adresa de e-mail: cancelaria@posta.md.

da

6

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor

Certificat eliberat de Serviciul de Stat Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerinţelor SFS al RM) confirmat prin semnătura și ştampila Participantului

da

7

Certificat de înregistrare a întreprinderii sau decizia de înregistrare a operatorului economic

În original sau copie, actualizate și autentificate prin inscripția și semnătura Participantului.

da

8

Grafic de livrare a bunurilor

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

da

9

Declarație privind conduita etică și neimplicarea la practici frauduloase și de corupere

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului în conformitate cu Formularul F 3.6.

da

10

Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila. Formularul 3.8.

da

11

Declarație privind experiența similară

Original. Completată, confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. Formularul F 3.9.

da

12

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia

Original. Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Formularul F 3.15.

 

13

Certificat de atribuire al TVA

Completat, confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului

da

14

Perioada și conditiile de garantie pentru bunurile livrate

 

da

15

Notă

Condiții de achitare: -30% avans din sumă, 60% în decurs de 30 zile de la semnarea actelor de transmitere (facturare). Termen de furnizare: 90 zile (posibilă furnizare eșalonată/etapizată). Toate documentele urmează să fie semnate cu semnătura electronică.

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu este cazul.

 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz).

 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: raportul dintre preț și specificațiile ofertelor .

 5. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP;

 • pe: [data] indicat în SIA RSAP.

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

 2. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile. 

 3. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. (SIA RSAP sau adresa deschiderii). Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

 5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

 6. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

 7. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: indicat în SIA RSAP.

 8. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

 

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

1

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

2

sistemul de comenzi electronice

Nu

3

facturarea electronică

Da

4

plățile electronice

Nu