Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Anunț repetat pentru selectarea Companiei de audit, pentru anii financiari 2019-2020

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS ”Poșta Moldovei” anunță repetat concursul în vederea selectării Companiei de audit pentru anii financiari 2019-2020.
 
Client – ÎS "Poșta Moldovei"
Moldova, 2012, mun. Chișinău,
bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 134
tel. +(373) 22 251-233
 
Data anunțării: 04.10.2019
Data – limită: 04.11.2019, ora 17.00.
 
 
Termenii și modul de prezentare a ofertei:
 
 • perioada de valabilitate a ofertei este de 30 (treizeci) de zile calendaristice;
 • oferta se prezintă, personal, la adresa juridică a Beneficiarului, pe adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, et. 2, bir. 210;
 • fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă.
 
 1. Prezenta procedură de licitație va fi desfășurată în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015. Ofertele depuse în termenul de stabilit, vor fi înregistrate la Î.S. „Poșta Moldovei”, ulterior vor fi transmise spre a fi deschise și evaluate către Consiliul de administrare al Î.S. ”Poșta Moldovei”. Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blancheta cu antet a societăţii de audit în limba română, cu număr şi dată de ieşire şi să conţină următoarea informaţie:
 • denumirea şi sediul entității de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, datele bancare;
 • descrierea succintă a activităţii entității de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
 • numărul misiunilor de audit, inclusiv cu privire la auditul situațiilor financiare conform IFRS, şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
 • utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art.26 al Legii nr.271 din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare;
 • lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului.

La ofertă să fie anexată copia de pe licenţa valabilă pentru desfăşurarea activităţii de audit.

 

 1. Oferta comercială va fi prezentată în monedă naţională (lei) și va include TVA.
 2. Evaluarea ofertei se va efectua ținînd cont de informația expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul lit. a)-e) din pct. 8 al Regulamentului, aprobat prin HG nr.875/2015. Câștigător va fi desemnat operatorul economic care va corespunde tuturor cerințelor prevăzute în caietului de sarcini şi va oferi cel mai mic preţ.