Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Colete

COLETUL este o trimitere poştală, care conţine obiecte (bunuri),  acceptate în circuitul poştal, prezentată cu sau fără valoare declarată, încredinţată serviciului poştal pentru a fi transportată şi livrată la destinaţie, atît în circuitul poştal naţional, cît şi în circuitul poştal internaţional. 

INTERNE
INTERNAŢIONALE*
Ordinare/ prioritare
Terestre/ Avia
Cu valoare declarată
Cu valoare declarată
Contra ramburs
Contra ramburs**
Fragile 
Fragile
Voluminoase
Voluminoase
Prioritare - coletele prelucrate şi transportate pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafaţă).   
Ordinare (neprioritare) - coletele pentru care, expeditorul a ales un tarif mai mic şi, respectiv, implică un termen de transportare şi livrare mai mare.    
Fragile colete cu conţinut casant care cer manevrare cu atenţie deosebită. Protejarea în interior a conţinutului ambalajului cade exclusiv în sarcina expeditorului, clientul fiind prevenit să ambaleze trimiterea în cutii de tablă, lemn sau carton, cu utilizarea materialului protector în interior. Trimiterile din această categorie, se marchează de către expeditor sau de către subunitatea poştală de prezentare cu menţiunea FRAGIL. 
Voluminoase se consideră coletele poştale ale căror dimensiuni sau volum depăşesc limitele standardelor (700 mm x 700mm x 500 mm), care prin forma sau structura sa nu se pretează uşor la încărcarea cu alte colete sau cer precauţii speciale în procesul transportării.Trimiterile din această categorie, trebuie să fie marcate, de către expeditor sau de către subunitatea poştală de prezentare, cu menţiunea VOLUMINOS.
La prezentarea coletelor din categoria, „Fragil” sau „Voluminos” se încasează tarif suplimentar pentru fiecare trimitere. Dacă  coletul, concomitent este calificat ca fiind şi „Fragil” şi „Voluminos” taxa suplimentară  este percepută o singură dată.  
Indivizibil – coletul poştal, conţinutul căruia nu poate fi divizat sau are un volum disproporţionat în raport cu greutatea.
Mic – coletul cu greutatea pînă la 3 kg, latura cea mai mare a căruia  nu depăşeşte 0,3 m.
Note:
*Coletele internaţionale pot fi monitorizate pe întreg fluxul tehnologic în sistemul Trake&Trace
**Schimbul de colete cu contra ramburs poate fi realizat cu următoarele ţări membre ale UPU: Belorusia, Romania, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina.          

TIP SERVICIU

TARIF*, LEI

Expediere colete poştale cu greutatea sub 20 kg:
tarif de înregistrare
10
tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau  fracţie de 1 kg
6
Expediere colete poştale cu greutatea peste 20 kg:
tarif de înregistrare
10
tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg
7
Expediere** colete poştale cu indicaţia "Fragil" sau "Voluminos":
tarif de înregistrare
10
tarif pe greutate: pentru fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg
9
SERVICII SUPLIMENTARE
TARIF*, LEI
Valoare declarata (v/d) – asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor. Coletele pot fi schimbate cu asigurare de conţinut în limita valorii declarate de către expeditor. Aceast schimb este limitat la relaţiile dintre administraţiile poştale, care  acceptă, fie reciproc, fie într-un singur sens, colete cu valoare declarată.
Suma valorii declarate este nelimitată, totuşi, suma limită de declarare a valorii pe care fiecare administraţie o poate fixa, nu poate fi mai mică de 4000 DST (Drept Special de Tragere) sau la o valoare cel puţin egală cu cea adoptată în serviciul său intern, dacă această valoare este mai mică de 4000 DST. În relaţiile dintre ţările care au adoptat maxime diferite de declarare a valorii, limita cea mai  joasă trebuie să fie respectată de ambele părţi.
Declararea valorii nu poate depăşi valoarea reală a conţinutului coletului, dar este permis de a nu declara decât o parte a acestei valori. Pentru coletele poştale interne valoarea maximă este nelimitată.  La prezentarea coletelor cu valoare declarată se încasează tarif suplimentar pentru fiecare trimitere, în funcţie de valoarea declarată, calculat  procentual (procent din valoare).
3 %
din valoarea declarată
Contra ramburs - serviciu poştal care constă în încasarea unei sume băneşti de la destinatar în momentul predării trimiterii cu valoare declarată şi remis expeditorului prin mandat bănesc, prin intermediul reţelei poştale.
Schimbul coletelor internaţionale contra ramburs se efectuează doar între administraţiile poştale, care au încheiate acorduri bilaterale de prestare a acestui serviciu, astfel schimbul de colete  contra ramburs poate fi efectuat cu următoarele ţări membre UPU: Belorusia, România, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina.
Coletele din categoria contra ramburs şi , respectiv, documentele de însoţire trebuie să poarte, înscris foarte vizibil, lîngă adresă, menţiunea “Ramburs”/“Remboursement” urmată de indicaţia sumei de plată a rambursului. Suma rambursului este condiţionată de valoarea declarată şi nu trebuie să depăşească suma valorii declarate a coletului.
Este obligatoriu ca destinatarul mandatului ramburs să fie expeditorul trimiterii. Taxele pentru expedierea mandatului poştal ramburs se percep de la destinatarul trimiterii. Nu se acceptă prin acest serviciu trimiterile prezentate de persoane fizice adresate persoanelor juridice, unităţilor militare, militarilor în termen şi unităţilor de detenţie.
Tarif de inregistrare, tarif fix
% din suma de ramburs
6
3 %
Confirmare de primire - serviciu poştal care constă în predarea către expeditor a dovezii de predare a coletului poştal, confirmată în scris de către destinatar sau persoana împuternicită legal. Formularul confirmării de primire (AR) circulă ataşat la trimitere sau de buletinul de însoţire a trimiterii (f. CP71) şi se evidenţiază pe ambalajul trimiterii prin înscrierea menţiunii (A.R). Confirmările de primire (AR) interne circulă simple şi recomandate.
Confirmare poştală de primire simplă
Confirmare poştală de primire recomandată
1,75
5,75
Note:
* serviciile poştale sunt scutite de TVA
** în cazul în care coletului i se atribuie concomitent calificativele FRAGIL şi VOLUMINOS se încasează tarif suplimentar pentru fiecare trimitere
 
 • greutatea maximă a unui colet indivizibil nu poate depăşi la 31,5 kg;
 • latura cea mai mare a coletului mic nu depăşeşte 0,3 m, iar greutatea se încadrează în linmita a 3 kg; 
 • coletele nu pot avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru scrisori (90x140).
 

IMPORTANT: Coletele poştale nu trebuie să conţină alte obiecte sau documente cu caracter de corespondenţă personală între alte persoane, decât între expeditorul şi destinatarul trimiterii.

Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală,  coletele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • în funcţie de conţinut, coletele urmează a fi ambalate în cutii poştale de carton, lemn, placaj sau polimeri, hîrtie rezistentă sau stofă de culoare deschisă;
 •  conţinutul coletelor trebuie să fie bine imobilizat;
 • ambalajul coletelor trebuie să fie realizat din material rezistent, fără crăpături, rupturi, părţi tăioase sau ascuţite;
 • cusăturile trebuiesc executate cu aţă rezistentă, fără noduri pe părţile interioare ale trimiterii, excluzînd părţile rezervate introducerii conţinutului, care se coase pe exterior; 
 • obiectele fragile din sticlă, lichidele şi obiectele uşor lichefiabile trebuie să fie ambalate într-o cutie rezistentă umplută cu rumeguş sau vată;
 • peliculele de cinema, filmele şi peliculele magnetice vor fi împachetate în ambalaje fabricate conform cerinţelor tehnico-normative;
 • prafurile colorante uscate sînt admise spre expediere în pachete din polietilenă, muşama sau hîrtie rezistentă îmbibată cu ulei, aranjate ulterior în cutii de carton sau lăzi;
 • răsadul se ambalează în coşuri înfăşurate pe deasupra în stofă sau în lăzi cu găuri pentru ventilare; pe fundul coşurilor se aranjează o peliculă de polietilenă;
 • albinele, lipitoarele sau paraziţii trebuie aranjaţi în cutii sau lăzi utilate cu plase speciale care să excludă posibilitatea ieşirii din colete şi să asigure evitarea oricăror pericole;
 • coletele cu blănuri şi piei de rozătoare neprelucrate industrial, precum şi cele cu lînă, ţepi, păr, pene şi puf trebuie ambalate în prealabil în pînză de sac sau folie polietilenă, după care vor fi depuse în lăzi sau cutii de carton;
 • aparatele de radio (aparatele de măsurare) se împachetează în ambalaje rigide cu garnituri, care să excludă deplasarea sau deteriorarea depunerii la transportare; asemenea colete pot fi ambalate în lăzi cu gratii, în interiorul lăzii instalîndu-se un sistem special de întărire, care trebuie să fixeze trainic aparatele şi să le protejeze de loviri eventuale de carcasă;
 • plantele vii (butaşii de vie, puieţii etc.), precum şi obiectele voluminoase nefragile care nu pot fi ambalate din cauza dimensiunilor lor în ambalaje de colet de mărimea stabilită se recepţionează pentru expediere ambalate în pînză de sac (cu condiţia că greutatea lor nu va depăşi normele admisibile);
 • coletele cu soiuri tari de fructe şi legume proaspete se recepţionează în lăzi de lemn (placaj), pereţii laterali sau transversali ai cărora au orificii de ventilare;
 • obiectele constituite dintr-o singură piesă, nedemontabile (planşete de desen liniar, sănii pentru copii, valize, bidoane, anvelope etc.), mărimea şi greutatea cărora nu prevalează normele stabilite, pot fi expediate fără ambalaj; în aceste cazuri adresa trebuie indicată pe obiect sau pe o etichetă de carton sau placaj cu un orificiu care se agaţă de obiect (eticheta-adresă se procurează de expeditor);
 • seminţele, nucile, fructele uscate, făina şi alte substanţe pulverulente se ambalează în saci mici din stofă rezistentă, muşama, peliculă, pachete rezistente de hîrtie şi se pun în lăzi sau în cutii de carton.
 

Pe colete şi blanchetele de însoţire, adresele expeditorului şi ale destinatarului sînt îscrise de expeditor. Datele referitor la adresele expeditorului şi a destinatarului trebuie să fie înscrise într-un mod precis, complet, citeţ, excluzîndu-se rectificări, sau fiind tipărite în mod tipografic cu caractere latine majuscule. Se utilizează cifre arabe.

Rechizitele adresei se înscriu în următoarea ordine:

 • datele destinatarului (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori a întreprinderii);
 • datele localităţii (cod poştal, strada, nr. casei şi a apartamentului, denumirea localităţii (oraşul, satul), denumirea unităţii administrativ-teritoriale, ţara);
 • adresa destinatarului se înscrie în jumătatea dreaptă de jos, pe partea recto a coletului, numele şi adresa expeditorului se indică în unghiul superior stîng al coletului.

Pe coletele interne (expediate în teritoriul Republicii Moldova) adresa poate fi înscrisă cu caractere chirilice.

Pe  coletele internaţionale (expediate în afara Republicii Moldova) adresa destinatarului se înscrie în modul recomandat de ţara de destinaţie. În acest caz denumirea ţării de destinaţie se scrie repetat în paranteze în limba de stat.

Pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile care să conţină datele necesare pentru aplicare atît pe trimiterile poştale, cît şi pe documentele de însoţire.

Coletele poştale pot fi adresate post-restant numai în localităţile unde funcţionează unităţi poştale, cu indicarea numelui destinatarului, localităţii şi biroului de poştă de unde trimiterea trebuie ridicată. Menţiunea "post-restant" se înscrie cu caractere aldine, lângă adresă. Folosirea pentru coletele adresate la "post-restant", a iniţialelor, codurilor cifrate, pseudonimelor, seriei şi numărului documentului,  este interzisă. 

Pentru coletele adresate la căsuţa poştală de abonament se înscrie numele şi prenumele destinatarului sau denumirea completă a persoanei juridice, numărul căsuţei poştale de abonament şi denumirea oficiului poştal de unde urmează să fie ridicată trimiterea.

 
 
 • Nota de inventar, în cazul coletelor cu valoare declarată, depuse în formă deschisă;
 • Buletinul de expediţie CP71, pentru coletele poştale internaţionale;
 • Declaraţia vamală CN23, pentru coletele poştale internaţionale;
 • Formular de mandat contra ramburs, pentru colete contra ramburs;
 • Formular CN07, în cazul prezentării coletelor cu confirmare de primire (AR);
 • Dacă, concomitent, se prezintă  10 sau mai multe trimiteri,  este necesar să se completeze borderoul de prezentare în lot, f.103.

RECEPŢIONAREA POŞTEI

Cod IMPC/ код Denumirea tării/ Название страны Valoarea declarată maximală, DST / Максимальная объявленная цена,СПЗ  Greutatea maximală / Максимальный вес  Coletе voluminoase/ Громоздкие посылки  Aviz de recepţionare- colete ordinare/ Уведомления о вручении - обыкновенные посылки Aviz de recepţionare CN07- colete cu VD/ Уведомления о вручении CN07 - ценные посылки Expres / Посылки с нарочным 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 AC Ascension Island (GB) Da £500 30 kg Nu Nu Nu Nu
2 AE United Arab Emirates Da 4000 50 kg Nu Da Da Nu
3 AF Afghanistan Nu   50 kg Da Da Nu Da
4 AI Anguilla (GB) Nu   25 kg Nu Da Da Da
5 AL Albania Nu   20 kg Nu Da Nu Da
6 AM Armenia Da 4000 20 kg Nu Da Da Nu
7 AN Antilles Netherlands (NL) Nu   30 kg Nu Da Da Nu
8 AO Angola Nu   20 kg Da Da Nu Da
9 AR Argentina Da 1200 20 kg Nu Da Da Nu
10 AT Austria Da 4000 31,5 kg Da Da Da Nu
11 AU Australia Da 2500 20 kg Nu Da Da Nu
12 AW Aruba (NL) Da   20 kg Nu Da Da Nu
13 AZ Azerbaidjan Da 2000 50 kg Da Da Da Nu
14 BA Bosnia  and Herţegovina Da 4000 20 kg Da Da Da Nu
15 BB Barbados Da 163,3 20 kg Nu Da Da Nu
16 BD Bangladesh Nu   20 kg Nu Nu Nu Nu
17 BE Belgia Da 4000 30 kg Nu Nu Nu Nu
18 BF Burkina Faso Da 667 30 kg Da Da Da Nu
19 BG Bulgaria (Rep.) Da 765 31.5 kg Da Da Da Nu
20 BH Bahrain (Kingdom of) Nu   30 kg Da Da Nu Nu
21 BI Burundi Nu   30 kg Nu Da Da Da
22 BJ Benin Da 512 30 kg Nu Da Da Nu
23 BM Bermuda (GB) Nu   20 kg Nu Da Da Nu
24 BN Brunei Darussalam Nu   30 kg Nu Da Da Nu
25 BO Bolivia Nu   20.0 kg Nu Da Nu Nu
26 BR Brazil Da 6340,87 30 kg Nu Da Da Nu
27 BS Bahamas Da 1321,19 20 kg Nu Da Da Nu
28 BT Bhutan Nu   30 kg Nu Da Da Nu
29 BW Botswana Da 400 30 kg Nu Da Da Nu
30 BY Belarus Da 900 30 kg Da Da Da Nu
31 BZ Beliz Nu   25 kg Nu Da Da Da
32 CA Canada Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
33 CD Congo (Dem.Rep.) Nu   30 kg Da Da Nu Nu
34 CF CentrAfricana Rep. Nu   30 kg Da Da Da Nu
35 CG Congo Nu   31.5 kg Nu Da Da Da
36 CH Switzerland Da 1000 30 kg Da Nu Nu Nu
37 CI Cote d'Ivoire (Rep.) Da   30 kg Da Da Da Da
38 CK Cook Islands (NZ) Nu   30 kg Nu Da Da Da
39 CL Chile Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
40 CM Cameroon Da   30 kg Nu Da Da Da
41 CN China (People. Rep.) Da 838 30 kg Nu Da Da Nu
42 CO Colombia Da   50 kg Yes Nu Nu Nu
43 CR Costa Rica Nu   30 kg Nu Da Da Nu
44 CU Cuba Nu   10 kg Nu Da Nu Nu
45 CV Cape Verde Nu   30 kg Da Da Da Da
46 CW Curacao Nu   30.0 kg Nu Da Da Nu
47 CY Cyprus Da 4000 31.5 kg Da Da Da Da
48 CZ Czech (Rep.) Da 33780 30 kg Da Da Da Nu
49 DE Germany Da 450 31,5 kg Da Da Da Nu
50 DJ Djibouti Nu   30 kg Nu Da Da Da
51 DK Denmark Nu   20 kg Da Da Da Nu
52 DM Dominica Nu   20 kg Da Da Da Da
53 DO Dominican (Rep.) Da 30 30 kg Nu Da Da Da
54 DZ Algeria Da 80 20 kg Nu Da Da Da
55 EC Ecuador Nu   30.0 kg Nu Nu Nu Nu
56 EE Estonia Da 4000 30 kg Da Da Da Nu
57 EG Egypt Da 1250 30 kg Da Da Da Da
58 ER Eritrea Nu   20 kg Nu Da Nu Da
59 ES Spain Da 2668 30 kg Nu Da Da Nu
60 ET Ethiopia Nu   31.5 kg Nu Da Da Nu
61 FI Finland Da 4000 31,5 kg Da Da Da Nu
62 FJ Fiji Da 263 20 kg Nu Da Da Nu
63 FK Falkland  (Malvinas) Da 300 30 kg Nu Da Da Nu
64 FR France Da 3475 30 kg Nu Da Da Nu
65 GA Gabon Da 430 20 kg Nu Da Da Nu
66 GB Great Britain Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
67 GD Grenada Nu   20 kg Nu Da Da Da
68 GE Georgia Da 1000 20 kg Nu Da Da Nu
69 GH Ghana Da 2000 30 kg Da Da Da Nu
70 GI Gibraltar (GB) Nu   20 kg Da Da Nu Da
71 GM Gambia Nu   30 kg Da Da Nu Nu
72 GN Guinea Da 300 30 kg Nu Da Da Da
73 GR Greece Da 4000 20 kg Da Da Da Nu
74 GT Guatemala Nu   30 kg Da Da Nu Nu
75 GY Guyana Nu   20 kg Nu Da Nu Nu
76 HK China, Hongkong Da 4000 30 kg Nu Nu Nu Da
77 HR Croaţia Da 4000 30 kg Da Da Da Nu
78 HT Haiti Da   50 kg Da Da Da Da
79 HU Hungary Da 4000 20 kg Da Da Da Nu
80 ID Indonezia Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
81 IE Ireland Da 83 30 kg Nu Nu Nu Nu
82 IL Israel Nu   20 kg Nu Da Nu admite Da
83 IN India Nu   20 kg Nu Da Da Nu
84 IQ Iraq Nu   40 kg Nu Da Nu Nu
85 IR Iran (Islamic  Rep.) Da 400 30 kg Nu Nu Da Nu
86 IS Iceland Nu   31,5 kg Da Da Da Nu
87 IT Italy Da 1633 30 kg Nu Da Da Nu
88 JM Jamaica Nu   20 kg Nu Da Nu Da
89 JO Jordan Nu   31.5 kg Nu Da Nu Nu
90 JP Japan Da 14196 30 kg Nu Da Da Da
91 KE Kenya Da   30.0 kg Nu Da Da Nu
92 KG Kyrgyzstan Da 1000 20 kg Da Da Da Nu
93 KH Cambodja Nu   30 kg Da Da Nu Nu
94 KI Kiribati Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
95 KM Comoros Nu   20 kg Da Da Da Da
96 KN Saint Christopher (St.Kitts) and Nevis Da   20 kg Da Da Da Da
97 KR Korea ( Rep.) Da 4000 20 kg Nu Da Da Da
98 KW Kuwait Nu   30 kg Da Da Da Nu
99 KY Cayman Islands (GB) Da 30 10 kg Da Nu Da Nu
100 KZ Kazakhsfan Da 4000 20 kg Da Da Da Nu
101 LA Lao (Peop. Dem. Rep) Nu   30 kg Da Da Nu Da
102 LB Lebanon Nu   30 kg Nu Nu Nu Da
103 LC Saint Lucia Nu   20 kg Da Nu Nu Da
104 LK Şri Lanca Nu   30 kg Nu Da Da Nu
105 LR Liberia Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
106 LS Lesotho Da   20 kg Da Da Da Da
107 LT Lithuania Da 1000 31.5 kg Da Da Da Nu
108 LU Luxemburg Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
109 LV Latvia Da 1000 30 kg Nu Da Da Nu
110 LY Libyan Jamahirya No   20 kg Da Nu Nu Nu
111 MA Moroco Da 3842 30 kg Nu Da Da Nu
112 MD Moldova  (Rep.) Da 2000 20 kg Da Da Da Nu
113 ME Montenegro (Rep.) Da 4000 30 kg Da Da Da Da
114 MG Madagascar Nu   20 kg Nu Da Da Nu
115 MK Macedoina Yugoslav Rep. Da 1633 30 kg Nu Da Da Nu
116 ML Mali Da 631,3367 30 kg Da Da Da Nu
117 MM Myanmar Nu   20 kg Nu Nu Nu Nu
118 MN Mongolia Nu   30 kg Da Da Da Nu
119 MO China, Macao Da 2 807 31.5 kg Nu Da Da Da
120 MR Mauritania Nu   30 kg Nu Da Da Nu
121 MT Malta Nu   30 kg Da Da Da Da
122 MU Mauritius Da 200 30 kg Nu Da Da Nu
123 MV Maldives Nu   30 kg Da Da Da Nu
124 MW Malawi Nu   30 kg Da Da Da Nu
125 MX Mexico Nu   31.5 kg Nu Da Nu Nu
126 MY Malaysia Da 550 30 kg Nu Nu Nu Nu
127 MZ Mozambique Nu   50 kg Nu Da Nu Da
128 NA Namibia Da 200 20 kg Nu Da Da Nu
129 NC New Caledonia (FR) Nu   30 kg Nu Da Da Nu
130 NE Niger Nu   30 kg Nu Da Da Nu
131 NG Nigeria Da 1500 30 kg Nu Da Da Nu
132 NI Nicaragua Da   30 kg Nu Da Da Nu
133 NL Netherlands Da 4000 30 kg Nu Da Da Da
134 NO Norway Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
135 NP Nepal Nu   20 kg Nu Nu Nu Da
136 NZ New Zealand Da 800 30 kg Nu Nu Nu Nu
137 OM Oman Nu   20 kg Nu Da Da Nu
138 PA Panama (Rep.) Nu   30 kg Nu Da Da Nu
139 PE Peru Nu   50 kg Da Da Nu Nu
140 PF Polinesia French (FR) Da 3543 30 kg Nu Da Da Nu
141 PG Papua New Guinea Da 120 20 kg Nu Da Da Nu
142 PH Philipines Nu   20 kg Nu Da Da Nu
143 PK Pakistan Da 400 50 kg Nu Da Da Nu
144 PL Polonand Da 4000 20 kg Da Da Da Da
145 PS Palestine Nu   20 kg Nu Da Nu Da
146 PT Portugal Da 4000 30 kg Nu Da Da Nu
147 PY Paraguay Nu   20 kg Nu Da Nu Nu
148 RO România Da 4000 31.5 kg Da Da Da Nu
149 RS Serbia Da 4000 30 kg Nu Da Da Nu
150 RU Russian Federation Da 4000 20 kg Nu Da Da Da
151 RW Rwanda (Rep.) Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
152 SA Saudi Arabia Nu   30 kg Nu Da Da Nu
153 SB Solomon Islands Nu   20 kg Nu Da Da Nu
154 SC Seychelles Nu   30 kg Nu Da Da Nu
155 SD Sudan Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
156 SE Sweden Da 1000 20 kg Nu Nu Nu Nu
157 SG Singapore Da 2000 30 kg Nu Da Da Nu
158 SH Sain Helena (GB) Da 1016 30 kg Nu Nu Nu Nu
159 SI Slovenia Da 4000 30 kg Yes Nu Da Nu
160 SK Slovakia Da 84 20 kg Da Nu Nu Nu
161 SL Sierra Leone Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
162 SN Senegal Da 500 20 kg Nu Da Da Nu
163 SR Suriname Nu   20 kg Nu Da Da Nu
164 SS South Sudan Nu   10 kg Nu Da Nu Nu
165 ST Sao Tome and Principe Nu   30 kg Nu Da Da Nu
166 SV El Salvador Nu   20 kg Nu Da Nu Nu
167 SX Sint Maarten Nu   30 kg Nu Da Nu Nu
168 SY Syrian Arab Rep. Da 4000 30 kg Da Da Da Da
169 SZ Swaziland Da 145,45 50 kg Da Da Da Da
170 TA Tristan dea Cunha Nu   10 kg Nu Da Nu Nu
171 TD Chad Nu   30 kg Nu Da Da Da
172 TG Togo Da   20 kg Nu Da Da Nu
173 TH Thailand Da 1000 30 kg Nu Da Da Da
174 TJ Tadjikistan Da 4000 20 kg Da Da Da Nu
175 TL Timor-Leste No   20 kg Da Nu Nu Nu
176 TM Turkmenistan Da 500 20 kg Nu Da Da Nu
177 TN Tunisia Nu   30 kg Da Da Da Nu
178 TO Tonga Nu   20 kg Nu Da Da Nu
179 TR Turkey Da 653 30 kg Nu Da Da Nu
180 TT Trinidad -Tobago Nu   20 kg Nu Nu Nu Nu
181 TZ Tanzania (United Rep.) Nu   30 kg Nu Da Da Nu
182 UA Ukraine Da 4000 30 kg Da Da Da Da
183 UG Uganda Nu   30 kg Nu Da Da Nu
184 US United States of America Da 3448 31.5 kg Nu Nu Da Nu
185 UY Uruguay Nu     Nu Da Nu Nu
186 UZ Uzbekistan Da 4000 20 kg Nu Da Da Da
187 VA Vatican Da 1633 20 kg Nu Da Da Nu
188 VC Saint Vincent and Grenadines Nu   20 kg Nu Nu Nu Nu
189 VE Venezuela (Bolivarian Rep.) Nu   30 kg Nu Nu Nu Nu
190 VN Viet Nam Nu   30 kg Da Da Nu Da
191 VU Vanuatu Nu     Nu Da Da Nu
192 WS Samoa American (US) Nu   30 kg Nu Da Da Da
193 YE Yemen Da   40 kg Da Da Da Da
194 ZA South Africa Da   30 kg Da Da Da Nu
195 ZM Zambia Nu   30 kg Nu Da Da Nu
196 ZW Zimbabwe Da   30 kg Nu Da Da Nu