Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
 
Nr. d/o
Denumirea bunurilor
Unit. de măs.
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată
1
Printer matrix
buc
150
9-pin, serial, impact dot matrix printer similar Epson LX-350 sau analogic
Bidirectional Print Direction, Print Head Life approx. 400 million strokes/wire RS-232, USB 2.0 Type B, Bidirectional parallel Interfaces Single sheet rear, Continuous paper rear, Paper output rear Document Feed
 
 
 
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
2
Specificații tehnice
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
3
Specificații de preț
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
4
Manufacturer authorization form (MAF)
Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
Da
5
Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat /  I.P. ,,Agenția Servicii Publice”
Copie - conform cu originalul –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
6
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN
Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
Da
7
Rapoarte financiare          
Copia pentru anul 2018 confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
Da
8
Declarație de conformitate
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
9
Prezentarea actului ce atestă dreptul de livrare a bunurilor
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentat: Ofertantul trebuie:
să prezinte documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul (certificat de partener autorizat pentru livrarea tipurilor de echipamente solicitate al producătorul și autorizație de livrare);
să prezinte documente confirmative de la producător privind calificarea companiei sau a specialiștilor implicați să execute lucrările de instalare și configurare a echipamentelor livrate.
Ofertantul trebuie să prezintă documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul.
Da
10
Prezenta service- centrului autorizat  pentru executarea lucrarilor de reparatie in garantie si postgarantie
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie În acest sens, Ofertantul va prezenta Certificatul de service centru autorizat de producator  –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
11
Experienta de minim 3 ani in domeniul dat
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că ar dovedi experienta in domeniul dat.
Da
 
Copiile actelor prezentate pentru licitație necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 17.05.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. „Poșta Moldovei", pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU