Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea unei societăți de audit

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS „Poșta Moldovei” organizează un concurs de selectare a unei societăți de audit care va efectua auditul situațiilor financiare al întreprinderii pentru anul 2015.
 
Vă invităm să participați la concurs, conform condițiilor expuse mai jos:
 
Scopul de bază al beneficiarului constă în efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale pentru anul 2015. Auditul se efectuează conform Standardelor Internaționale de Audit (în continuare – S.I.A.) și include efectuarea testelor asupra tranzacțiilor și/sau privind existența, proprietatea și modul de evaluare a elementelor contabile ale entității.
 
Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile și de control intern din cele 37 de filiale, etc., astfel încît să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situațiilor financiare și dacă entitatea a ținut corect contabilitatea conform cerințelor legislației din domeniu, ar fi un avantaj dacă Societatea de audit dispune de filiale pe teritoriul țării.
 
Scopul suplimentar constă în efectuarea auditului referitor la activitatea de prestare a serviciului de plată din cadrul ÎS „Poșta Moldovei” conform Legii nr.114 din 18.05.2012.
 
Societatea de audit desemnată, întocmește contractul de audit / scrisoarea de misiune, planifică auditul conform cerințelor legislației din domeniu, evaluează estimările semnificative a deciziilor conducerii privind întocmirea situațiilor financiare, pentru stabilirea corespunderii politicilor contabile legislației și genului de activitate al entității, precum și consecvența aplicării și prezentării lor în mod adecvat, etc.
 
Documentele necesare de calificare:
 
 • copia certificatului de înregistrare (minim 10 ani de activitate în domeniu);
 • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare.
 • copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);
 • copia certificatului de auditor cu experiență minim 5 ani.
 
Documentele menționate se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” și prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia și se certifică prin  aplicarea ștampilei operatorului economic.
 
 
Oferta se prezintă la adresa juridică (sediul) Beneficiarului: 
 
MD 2012, Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134,
Î.S. ″Poșta Moldovei″,
Secția Cancelarie și Secretariat.
 
Oferta mai poate fi expediată și prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației, dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor.
 
Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă ÎS „Poșta Moldovei”, însoțită de documentele de calificare.
 
Informații suplimentare la nr. de telefon: 022 251 257; e-mail: anticamera@posta.md.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.07.2016, ora 10:00.
 
 

 

Vă invităm să participați la concurs, conform condițiilor expuse mai jos.
 
Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a societății de audit în limba de stat, clar, cu număr și dată de ieșire, în două exemplare (unul – pentru entitate, altul – pentru societatea de audit) și conține următoarea informație:
 
 • denumirea și sediul societății de audit, telefoanele de contact, poșta electronică, rechizitele bancare;
 • descrierea succintă a activității societății de audit, cu prezentarea experienței auditorilor angajați;
 • numărul misiunilor de audit și tipurile de entități auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum și, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, din momentul semnării contractului cu ofertantul desemnat cîștigător al prezentului concurs;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanță și către conducere; (două scrisori separate, una include auditul situațiilor financiare, iar alta include activitatea privind prestarea serviciilor de plată de către Entitate conform cerințelor stipulate în Licența eliberată  de către BNM);
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale;
 • utilizarea, după caz, a activității expertului, ținînd cont de domeniul de activitate al entității;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art.9 al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului și aplicarea ștampilei societății de audit.
 
Oferta cîștigătoare se va stabili, luînd cumulativ în calcul:
 • perioada de efectuare a auditului;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanță și către conducere;
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale (echipa trebuie să includă  nu mai puțin de 3 auditori cu un stagiu nu mai mic de 5 ani în domeniu);
 • lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și /sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 • prețul serviciilor de audit;
 • experiența în domeniul dat.