Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

 
17.05.2021
 
Anunț cu privire la rezultatele concursului
pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”
 
Urmare desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat „Poșta Moldovei”, la data de 12 mai 2021, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat  „Poșta Moldovei”  a  desemnat în calitate de învingător al concursului, candidatul nr. 4 – dl Vitalie Zaharia.
 
Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei” aduce mulțumiri fiecărui participant la concurs.
 

 
 
05.05.2021
 
Anunț cu privire la desfășurarea interviului -
etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”
 
În conformitate cu prevederile pct. 15 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 37 din 16.02.2021, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat  ”Poșta Moldovei” informează, că desfășurarea interviului - etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”, va avea loc la data de 12.05.2021, ora 11:00, adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 134.
 
22.04.2021
 
Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru
ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”
și lista candidaților preselectați pentru participare la etapa a doua a concursului - interviul
 
În conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 37 din 16.02.2021, Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat  ”Poșta Moldovei” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs – 16.04.2021, ora 16:00, au fost depuse 4 (patru) dosare pentru înscriere la concurs.
 
În rezultatul examinării și evaluării dosarelor depuse, au fost admiși și preselectați pentru participare la interviu următorii candidați:
 
 1. Candidat nr.1 - Manea Ludmila;
 2. Candidat nr.2 - Stațiuc Anatolie;
 3. Candidat nr.3 - Cebotari Serghei;
 4. Candidat nr.4 - Zaharia Vitalie.
 
Anexe: CV-urile candidaților nr. l și 2 care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru publicare.
 
31.03.2021

ADMINISTRATOR AL ÎNTREPRINDERII DE STAT ”POȘTA MOLDOVEI”


 
Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”.
 
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 37 din 16.02.2021. Regulamentul poate fi accesat pe pagina web: www.posta.md și www.app.gov.md.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 16 aprilie 2021, ora 16:00.
 
Locul depunerii documentelor:
Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei” vor fi depuse la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, mun. Chișinău, MD-2012.
 
Persoane de contact:
Secretarul Consiliului de Administrație: Lidia Cherdivară
Telefon de contact: 022 251 225, 079924271
 
Documentele pot fi depuse în intervalul orelor de lucru: luni - vineri, ora 08:00 -17:00 (cu excepția pauzei de masă 12:00 – 13:00 și a zilelor de odihnă și de sărbătoare).
 
Cerințe față de candidați:
Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:
 
 1. este cetățean al RM;
 2. cunoaște limba de stat;
 3. deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: economic, juridic și management;
 4. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 5. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă) la nivel avansat (cel puțin B2);
 6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 
Atribuții
Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ”Poșta Moldovei”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:
 
 1. va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 2. va reprezenta interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acorda astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;
 3. va încheia contracte, elibera procuri, deschide conturi în bănci, angaja personalul întreprinderii;
 4. va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;
 5. va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă trimestrială și anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
 6. va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 7. va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație;
 
Drepturi și obligații
Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” vor fi stabilite în Contractul de individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.
 
Termen de contractare
Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.
 
Remunerare
Administratorul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice) ținându-se cont de prevederile Hotărârii Guvernului 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.
 
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 
 1. scrisoarea de motivare;
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 7. cazierul judiciar;
 8. declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate la funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;
 9. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10. certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
Lista actelor normative, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba de interviu:
 
 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul Civil al Republicii Moldova;
 3. Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 4. Codul Muncii al Republicii Moldova;
 5. Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 6. Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016;
 7. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;
 8. Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;
 9. Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 10. Legea salarizării nr. 847/2002;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1457/2016 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 1254/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la mărcile poștale, efectele poștale și ștampilele poștale speciale ale Republicii Moldova;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 351/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat;
 16. Hotărârea Guvernului nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 483/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 480/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 19. Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 20. Convenția Poștală Universală, inclusiv modificările la aceasta;
 21. Alte acte normative în domeniul comunicațiilor poștale.
 
Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 
Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei și orei limită nu va fi examinat.
 
Anexe
 
 1. Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”
 2. Declaratie privind evaluarea competentei si adecvarii persoanei
 
SOCIAL MEDIA

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • planificarea şi îndeplinirea strategiilor de social media;
 • dezvoltarea canalelor de comunicare în social media în concordanţă cu strategia de brand;
 • propunerea de oportunităţi noi pentru creşterea notorietăţii şi implicit creşterea vânzărilor;
 • monitorizarea constantă şi optimizarea campaniilor pentru atingerea obiectivelor;
 • menţinerea paginilor pe reţelele sociale (Facebook, Instagram);
 • realizarea lunară a analizei şi eficienţei campaniilor gestionate.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii universitare;
 • cunoştinţe pentru promovarea întreprinderii pe reţelele de socializare (Facebook, Instagram):
 • cunoaşterea aplicaţiilor social media marketing sau altor instrumente;
 • cunoaşterea limbilor română şi rusă, iar cunoaşterea limbii engleze va fi un vantaj;
 • aptitudini solide de comunicare în scris;
 • aptitudini de înţelegere a noilor tehnici;
 • atitudine pozitivă;
 • munca în echipă.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
 
BENEFICII
 • oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional;
 • oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică;
 • oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare;
 • pachet social.

 

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
ȘEF SECȚIA MARKETING

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • monitorizarea și coordonarea Secției Marketing;
 • elaborarea activităţii de promovare şi marketing, pregătirea materialelor publicitar -informative;
 • analiza eficienţei activităţii de promovare;
 • gestionarea rețelelor sociale.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • cunoașterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, Corel draw;
 • creativitate în elaborarea proiectelor;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă,engleza;
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • experiență în domeniu – minimum 1 an în domeniul marketingului (design și machetare).
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
SPECIALIST SECȚIA MARKETING

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 • promovarea imaginii întreprinderii;
 • elaborarea machetelor grafice a flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea ghidurilor și broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor necesare pentru lucru;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea machetelor și a butoanelor pentru site-ul www.posta.md;
 • elaborarea și machetarea buletinului informativ al întreprinderii.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul marketingului /vânzărilor/;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse, engleze;
 • cunoştinţe privind tehnicile de operare la calculator necesare activităților în domeniul (Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, Power Point, Microsoft Office);
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • experiență în domeniu – minimum 1 an în domeniul marketingului (design și machetare).
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • creativitate, corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comportament decent, rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
SPECIALIST SECȚIA VÂNZĂRI

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 • promovarea serviciilor și menținerea relației cu clienții actuali ai Întreprinderii;
 • studierea pieții și identificarea potențialilor clienți;
 • studierea necesităților clienților si întocmirea ofertelor;
 • stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriatelor;
 • menținerea relației cu clienții actuali: expediere oferte, monitorizare termene de achitare, evaluare satisfacție;
 • administrarea și actualizarea bazei de date a clienților.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 • studii superioare (marketing, comerț);
 • cunoaștințe solide de utilizare a aplicațiilor MS Office;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă;
 • abilități foarte bune de comunicare, sociabilitate, politețe, ambiție, deschidere la nou și relaționare cu clienții, atât individual cât și în echipă;
 • perseverență în atingerea obiectivelor;
 • orientare spre rezultat.
 
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu motivant.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
ȘEF BIROUL PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • organizarea, coordonarea, planificarea în scopul asigurării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul întreprinderii și sucursalele sale;
 • organizarea, asigurarea și monitorizarea întregului proces de recepționare, prelucrare inițială, înregistrare și ținerea evidenței întregii corespondențe de intrare/ieșire a Biroului;
 • identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și controlul corespunzător al riscurilor aferente activităților Biroului;
 • implementarea tuturor măsurilor, ce vizează îmbunătățirea sistemului și procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a întreprinderii și sucursalele sale;
 • organizarea și asigurarea consultării managerilor întreprinderii și sucursalele sale în vederea aplicării conforme a prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 • identificarea, de comun cu managerii subdiviziunilor/subunităților structurale, necesitățile de instruire a angajaților/salariaților întreprinderii, cu asigurarea planificării procesului de dezvoltare profesională a acestora; asigură evidența instruirilor efectuate pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
 • asigurarea păstrării a integrității tuturor documentelor/dosarelor din cadrul Biroului, inclusiv corectitudinea transmiterii acestora utilizatorilor interni/externi și/sau la arhivă.

 

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul juridic;
 • capacitate de analiză şi gândire strategică;
 • aptitudini/comportamente de imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională ireproșabilă, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • experiența profesională: minim 5 ani în domeniul de specialitate reprezintă un avantaj;
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana);
 • cunoştinţe de operare la calculator:(Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.); 
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
BENEFICII
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-200
DIRECTOR CENTRU POȘTAL ANENII NOI

 
Termen limită a concursului: 12.10.2020, orele 16.00.
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director CP Anenii Noil, sucursala întreprinderii.
 
Locul desfășurării concursului:
 
Documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.134, Chișinău sau prin e-mail la adresa electronică: maria.babalici@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S. "Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Maria Babalici, secretarul Comisiei de concurs.
Telefon de contact: 022 251 221.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic);
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power Point, Acces, Internet, Poștă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
 
ATRIBUȚII
 
Directorul va avea următoarele atribuții de bază:
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea și revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea, evaluarea și prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea, organizarea și asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora.
 
 
DOCUMENTE SPRE PREZENTARE LA CONCURS
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate (după caz);
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională (după caz);
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi acordul).
Note:
 
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțite de lista documentelor prezentate, semnată de candidați. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.”Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
DESIGNER GRAPHIC

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • elaborarea şi prelucrarea machetelor grafice pentru diverse materiale publicitare;
 • elaborarea conceptelor creative în materie de design pentru campaniile publicitare;
 • dezvoltare design pentru aplicaţii web;
 • studierea tendinţelor noi în domeniu şi participarea la elaborarea şi implementarea proiectelor noi.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii universitare;
 • cunoaşterea programelor Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator;
 • competenţe în crearea design-ului serviciilor poştale;
 • creativitate, perseverenţă şi capacitatea de a îndeplini sarcinile în mod independent şi profesionist;
 • abilitate de a lucra într-o întreprindere în dezvoltare şi creştere rapidă, capabil de a contribui personal;
 • atitudine pozitivă;
 • munca în echipă.
 
CE OFERIM
 
 • oportunitatea de a lucra şi de a te dezvolta profesional;
 • oportunitatea de a face parte dintr-o echipă ambiţioasă şi dinamică;
 • oportunitatea de a te realiza într-un domeniu în permanentă schimbare şi provocare;
 • pachet social.
 
Dacă sunteţi interesaţi de poziţie şi corespundeţi cerinţelor, Vă încurajăm să expediaţi CV-ul cu portofoliul lucrărilor anexate la adresa electronică marketing@posta.md, indicând funcţia pentru care candidaţi.
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru a fi invitaţi la interviu.
Vă mulţumim pentru interesul Dvs în urmărirea unei cariere în cadrul echipei noastre.
ȘEF SECȚIA EDITORIAL-FILATELICĂ

 
ATRIBUȚII DE FUNCȚIE
 
 • elaborarea proiectele programelor de editare a emisiunilor de mărci şi efecte poştale, planul tematic al obliterărilor speciale şi ocazionale; 
 • asigurarea executării machetelor şi desenelor originale pentru mărci şi efecte poştale, a producţiei filatelice, ale ştampilelor;
 • colaborarea cu tipografiile privind executarea mărcilor şi efectelor poştale, distribuirea producţiei finite;
 • organizarea punerii în circulaţie a mărcilor şi efectelor poştale;
 • participarea la expoziţii şi tîrguri filatelice naţionale şi international;
 • organizarea procesului de elaborare şi editare a literaturii filatelice (cataloage şi buletine filatelice, postere, etc.); 
 • participarea și dirijarea activității de tipar a mărcilor și efectelor poștale.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare;
 • experienţă de minim 3 ani în domenii precum marketing /filatelie/ management;
 • cunoștințe de operare la calculator Windows (Microsoft Office, PowerPoint);
 • cunoașterea programelor Adobe Ilustrator, Photoshop, CorelDraw;
 • să posede limba de stat, constituie un avantaj cunoașterea cel puțin a unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza);
 • iniţiativă şi dorinţă de afirmare;
 • abilităţi de a lucra în echipă, comunicabilitate, flexibilitate, creativitate.
 
BENEFICII
 
 • condiții bune de muncă în una dintre cele mai mari întreprinderi;
 • pachet competitiv de remunerare şi beneficii, cu un salariu începînd de la 13 500 lei;
 • munca într-o echipă prietenoasă, comunicabilă, unită și eficientă.
 • oportunitate de angajare pe termen lung.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
E-mail: hr@posta.md
Telefon: 022 251-267
DIRECTOR CENTRU POȘTAL HÎNCEȘTI

 
Actualizare 18.11.2019:
 
Lista candidatilor admisi la proba interviului in cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Centrului de Poștă Hîncești, sucursală a Î.S.„Poșta Moldovei”:
 1. Dna Natalia Colsatchi.
 2. Dna Mariana Vreme.
 
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță concurs repetat, pentru ocuparea funcției de director CP Hîncești, sucursala întreprinderii.
 
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 11 noiembrie 2019, ora 16.00.
 
Locul desfășurării concursului: documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău sau prin e-mail la adresa electronică: hr@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S.”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Maria Babalici, secretarul Comisiei de concurs.
Telefon de contact: 022 251 221.
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic);
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoștoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power point, Acces, internet, poştă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.
 
ATRIBUȚII
 
Directorul va avea următoarele atribuții de bază:
 
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură, ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea, revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea / evaluarea / prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea / organizarea/ asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora.
 
 
DOCUMENTE SPRE PREZENTARE LA CONCURS
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (cv);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate (după caz);
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională (după caz).
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi acordul).
 
 
Note:
 
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțite de lista documentelor prezentate, semnată de candidați. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.”Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
DIRECTOR (CP HÎNCEȘTI, SUCURSALA ÎS ”POȘTA MOLDOVEI”)

 
ATENȚIE: Î.S.”Poșta Moldovei” prelungește concursul pentru ocuparea funcției de director CP Hîncești.
Termen limită a concursului: 17.10.2019, orele 16.00.
 
Î.S.”Poșta Moldovei” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director CP Hîncești, sucursala întreprinderii.
 
Termen-limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 17 octombrie 2019, ora 16.00.
 
Locul desfășurării concursului: documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău sau prin e-mail, la adresa electronică: hr@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S.”Poșta Moldovei”, în sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Svetlana Brighidin, șef Secția resurse umane, instruire și evaluare.
Telefon de contact: 022 251 267.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic)
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoștoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power point, Acces, internet, poştă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 
ATRIBUȚII
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură, ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea, revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea / evaluarea / prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea / organizarea/ asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora.
 
ACTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului.
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.”Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
ȘEF SECȚIE AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • planificarea și organizarea realizării auditurilor la subdiviziunile întreprinderii;
 • monitorizarea elaborării de către angajații din subordine a rapoartelor și materialelor aferente misiunilor de audit;
 • asigurarea perfectării rapoartelor de audit și examinarea acestora în conformitate cu procedurile stabilite;
 • asigurarea respectării standardelor de audit aplicabile la planificarea, realizarea și raportarea rezultatelor auditurilor;
 • generalizarea rezultatelor auditurilor efectuate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie;
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator: (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • abilitați de comunicare interpersonală;
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • minim 2-3 ani experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • capacitate de conducere a subdiviziunii și organizare a resurselor disponibile pentru obținerea celui mai bun rezultat; abordare planificată a muncii;
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • luare a deciziilor corecte în mod operativ;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR TI, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificarea și realizează audituri TI în conformitate cu cerințele cadrului normativ-metodologic și standardelor aplicabile;
 • elaborează documentele de lucru la etapele de planificare, executare și raportare, formulează opinii, cerințe și recomandări bazate pe probe și normele legale;
 • analizează domeniul relevant auditului TI, cadrul normativ-legislativ aferent, alte informații, precum și bunele practici în domeniu și înaintează propuneri argumentate;
 • asigură, în limita competenței, obținerea informațiilor necesare desfășurării auditurilor;
 • generalizează constatările și contribuie elaborarea rapoartelor de audit;
 • înaintează propuneri pentru consolidarea și dezvoltarea bazei normativ-metodologice în domeniul auditului TI;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TI;
 • cunoașterea standardelor, practicilor și procedurilor aplicabile în domeniu TI;
 • abilități de utilizare a tehnicilor de audit TI;
 • cunoștințe privind tehnicile de audit TI;
 • tehnica avansată de operare la calculator (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
 • limba de stat și rusă (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe ale legislației în vigoare;
 • experiența profesională în domeniul de activitate cel puțin 2 ani.
 
APTITUDINI
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare a activității de audit TI;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
AUDITOR, SECȚIA AUDIT INTERN

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • participă la planificare și realizează misiuni de audit la subdiviziunile întreprinderii;
 • informează periodic despre activitățile desfășurate, problemele apărute și măsurile întreprinse întru soluționarea acestora;
 • elaborează documentele corespunzătoare la etapele de planificare, executare și raportare a fiecărui audit exercitat;
 • formulează constatări de audit, concluzii, cerințe, recomandări și opinii, bazate pe probe de audit necesare și normele legale, în corespundere cu tipul și scopul auditului;
 • participă la formarea sintezelor materialelor de audit, în caz de necesitate;
 • asigură respectarea standardelor de audit intern și calitatea materialelor de audit;
 • întocmește proiectele rapoartelor de audit;
 • înaintează, după caz, recomandări în vederea remedierii situațiilor constatate;
 • participă la stabilirea și evaluarea proceselor, precum și contribuie la îmbunătățirea acestora;
 • prezintă propuneri și/sau obiecții privind activitățile încredințate;
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare, de licență sau echivalente, în domeniul contabilitate, audit, economie.
 • bună cunoaștere a limbii române, ruse (o limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • cunoştinţe de operare la calculator : (Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.)
 • abilitați de comunicare interpersonală
 • cunoștințe ale legislației în vigoare și normale interne ale entității;
 • cunoșterea standardelor de audit intern și contabilitate;
 • cunoașterea practicilor și procedurile aplicabile în domeniul auditului;
 • experiența profesională în domeniul de activitate reprezintă un avantaj.
 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
 • capacitate de organizare/realizare a activității de audit;
 • capacitate de a prelucra informațiile, a le valorifica, prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;
 • corectitudine, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • comportament decent;
 • rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social, prime.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;);
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoștințete tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale;
 
AVANTAJE
 
 • experiență în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
OPERATOR POȘTAL

 
CALITĂȚI PERSONALE
 
 • studii superioare, medii, medii speciale;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate.
 
CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI
 
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză (va constitui un avantaj).
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare);
 • comunicare cu clientela;
 • integrare rapida într-un domeniu nou și în echipă nouă;
 
BENEFICII
 
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • oportunitate pentru creștere pe treapta carieristică si crestere salarială;
 • pachet social deplin;
 
Salariu: de la 6000 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200
CARTATOR

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • studii: medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • responsabiitate;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj.
 
BENEFICII
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: de la 5200 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
POȘTAȘ

 
SARCINILE FUNCŢIEI
 
 • distribuirea trimiterilor poștale interne/ internaționale, cu respectarea regulilor privind prestarea serviciilor poștale, procedurilor intern;
 • primirea trimiterilor poștale, edițiilor periodice, materialului publicitar, facturilor de plată etc., si distribuirea acestora destinatarilor în timp util;
 • asigurarea distribuirii pensiilor și alocațiilor sociale în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • colectarea corespondenței din cutiile poștale de scrisori, conform graficului stabilit.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii: medii;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă;
 • comportament decent; rezistență la efort și stres;
 • conduită morală și profesională desăvârșită.
 • capacitate de organizare a activității;
 • capacitate de autoinstruire și îmbunătățire permanentă a performanțelor personale;
 • corectitudine, operativitate, onestitate și amabilitate;
 • obiectivitate, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare).
BENEFICII
 
 • program de lucru stabil;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social deplin și alte avantaje motivaționale.
 
Salariu: de la 5500 lei
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
Telefon: 022 251-200.
DIRECTOR (CENTRUL PRELUCRARE ȘI TRANSPORTARE POȘTĂ, SUCURSALA ÎS ”POȘTA MOLDOVEI”)

 
 
Actualizat: 21.10.2019
 
Anunțăm rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director Centrul de Prelucrare și Transportare Poștă, sucursala Î.S.”Poșta Moldovei”: se consideră învingător al concursului d-na Elena CROITOR. 
 
 
Postat: 26.09.2019
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” anunță concurs pentru ocuparea funcției de director Centrul de Prelucrare și Transportare Poștă, sucursala întreprinderii.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 07 octombrie 2019, ora 16.00.
 
Locul desfășurării concursului: documentele de participare la concurs vor fi depuse personal la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău sau prin e-mail la adresa electronică: svetlana.brighidin@posta.md.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S.”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău.
 
Persoană de contact: Svetlana Brighidin, șef Secția resurse umane, instruire și evaluare
Telefon de contact: 022 251 267
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
 • studii superioare (preferabil în domeniul de activitate al întreprinderii, economic sau juridic)
 • cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
 • cunoștințe temeinice aferente domeniului comunicațiilor poștale și organizarea proceselor tehnologice;
 • abilități de utilizare a calculatorului: MS Word, Excel, Power point, Acces, internet, poştă electronică etc.;
 • experiență managerială – minimum 4 ani în funcții de conducere (activitatea în domeniul comunicațiilor poștale constituie un avantaj);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
 
ATRIBUȚII
 
Directorul va avea următoarele atribuții de bază:
 
 • organizarea, coordonarea și administrarea tuturor activităților tehnice, de producție, economice, comerciale și de altă natură, ale sucursalei;
 • stabilirea obiectivelor de dezvoltare a sucursalei și monitorizarea trimestrială/semestrială/anuală a gradului de realizare a acestora;
 • reprezentarea intereselor sucursalei în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice și organele de drept;
 • asigurarea integrității valorilor materiale și bănești, valorilor convenționale, trimiterilor poștale, documentației sucursalei;
 • întreprinderea măsurilor necesare de eficientizare a activității sucursalei și a tuturor proceselor tehnologice în domeniul gestionat;
 • asigurarea controlului și supervizarea activității subdiviziunilor subordonate;
 • coordonarea, elaborarea, actualizarea, revizuirea proceselor tehnologice în conformitate cu cerințele și standardele de calitate în domeniu, aferente activităților sucursalei, identificarea și propunerea soluțiilor în vederea eficientizării/optimizării acestora;
 • coordonarea activităților privind identificarea / evaluarea / prevenirea tuturor riscurilor aferente activităților din cadrul sucursalei;
 • asigurarea controlului de producere și respectarea disciplinei tehnologice;
 • coordonarea / organizarea/ asigurarea prestării tuturor tipurilor de servicii poștale interne și internaționale, în condiții transparente, obiective și de nediscriminare a beneficiarilor de servicii, cu respectarea prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare;
 • monitorizarea continuă a calității serviciilor poștale prestate și întreprinderea măsurilor în vederea îmbunătățirii acestora;
 • implementarea proiectelor de colaborare interinstituțională în conformitate cu deciziile și actele Uniunii Poștale Universale și Directivele Europene, în domeniul poștal și alte domenii conexe.
 
ACTE NECESARE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS
 
 • scrisoare de motivare;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale;
 • cazier judiciar;
 • copia certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note:
 
 • copiile documentelor de participare la concurs, certificate de candidați pe propria răspundere se vor prezenta însoțit de lista documentelor prezentate. Documentele în original vor fi prezentate la etapa finală de desfășurare a concursului;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S.”Poșta Moldovei” sau prin e-mail pînă la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.
 
ADMINISTRATOR AL ÎS”POȘTA MOLDOVEI”

 
 
Actualizat: 24.10.2019
 
Consiliul de Administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile pct. 2 al ordinului Agenției Proprietății Publice nr. 282 din 18.10.2019 și a deciziei Consiliului din data de 23.10.2019, anunță despre anularea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei” inițiat în conformitate cu ordinul nr. 259 din 20.09.2019.
 
 
Actualizat: 15.10.2019.
 
Consiliul de Administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în corespundere cu prevederile pct. 9. al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de stat ”Poșta Moldovei”, aduce la cunoștință că la concursul pentru ocuparea funcției de Administrator au fost înregistrați 13 candidați.
 
Postat: 25.09.2019.
 
Consiliul de administrație al Î.S. ”Poșta Moldovei”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Poșta Moldovei”.
 
Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 259 din 20.09.2019, care poate fi accesat pe pagina web: www.posta.md și www.app.gov.md.
 
Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs: 
 
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este data de 11 octombrie 2019, ora 16:00.
 
Locul desfășurării concursului:
 
Documentele de participare la concurs vor fi depuse la sediul întreprinderii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012.
 
Concursul se va desfășura în incinta Î.S. ”Poșta Moldovei”, sala de ședințe, et. IV, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134, Chișinău, MD-2012.
 
Persoane de contact: secretarul Consiliului, Nina Potînga.
 
Telefon de contact: 079924012; 022 251-275.
 
 
 
 
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
Candidatul la postul de Administrator va corespunde următoarelor cerințe:
 
 • cunoaște limba română;
 • deține studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 
ATRIBUȚII
 
Administratorul Î.S. ”Poșta Moldovei” va avea următoarele atribuții de bază:
 
 • va conduce activitatea și va asigura funcționarea eficientă a întreprinderii;
 • va asigura integritatea, folosirea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;
 • va reprezenta interesele întreprinderii în relațiile cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept și acordă astfel de împuterniciri altor reprezentanți ai întreprinderii;
 • va încheia contracte, eliberează procuri, deschide conturi în bănci, angajează personalul întreprinderii;
 • va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii de stat;
 • va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii de stat;
 • va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii de stat, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;
 • va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;
 • va asigura elaborarea planului de afaceri și aprobarea acestuia de către consiliul de administrație;
 • va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;
 • va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație;
 
DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
 
Drepturile și obligațiile Administratorului Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” vor fi stabilite în Contractul de management, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.
 
TERMEN DE CONTRACTARE
 
Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de management cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.
 
REMUNERARE
 
Administratorul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” va fi remunerat, conform Contractului de management, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice) ținându-se cont de prevederile H.G. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul de management.
 
Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:
 
 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia de pe buletinul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 • certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
 
Note:
 • copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Î.S. ”Poșta Moldovei” până la data și ora stabilită în informația despre concurs. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.