Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Selectarea Companiei de audit pentru anul financiar 2016 - 2017

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
ÎS "Poșta Moldovei" anunţă concurs pentru selectarea Companiei de audit, pentru  anul financiar 2016 - 2017.
 
 
Modul de prezentare ale ofertei:
 
 1. Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 (treizeci) de zile calendaristice;
 2. Oferta se prezintă la adresa juridică a Beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 134,  ÎS „Poșta Moldovei”.
 3. Oferta se prezintă în original până la data de 20 aprilie 2017, ora 17.00 la sediul Beneficiarului, menționat mai sus;
 4. Oferta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal sau prezentată de către curier la locul destinației (bd. Ștefan cel Mareși Sfînt, 134), dar nu mai tîrziu de termenul limită de depunere a ofertelor, indicat la punctul 3;
 5. Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă;
 6. Oferta, împreună cu documentele de calificare ale ofertantului se prezintă în cancelaria ÎS „Poșta Moldovei”.
 
Oferta cîștigătoare se va stabili, luînd cumulativ în calcul:
 
 1. Perioada de efectuare a auditului;
 2. Termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanță și către conducere;
 3. Termenul de prezentare a raportului auditorului;
 4. Numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale (echipa trebuie să includă  nu mai puțin de 3 auditori dintre care doi auditori cu un stagiu nu mai mic de 5 ani în domeniu);
 5. Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și /sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității, fondatorul entității, cu excepția statului;
 6. Prețul serviciilor de audit;
 7. Experiența în domeniul dat.
 
Se solicită prezentarea ofertei de participare la concurs pe blanchetă cu antet a societăţii de audit în limba de stat, cu număr şi dată de ieşire şi să conţină următoarea informaţie:
 
 • denumirea şi sediul societăţii de audit, telefoanele de contact, poşta electronică, rechizitele bancare;
 • descrierea succintă a activităţii societăţii de audit, cu prezentarea experienţei auditorilor angajaţi;
 • numărul misiunilor de audit şi tipurile de entităţi auditate pentru ultima perioadă de gestiune, precum şi, după caz, suma pagubelor materiale cauzate acestora;
 • perioada de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate de către entitate;
 • termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către conducere; (două scrisori separate, una include auditul situațiilor financiare, iar alta include activitatea privind prestarea serviciilor de plată de către Entitate conform cerințelor stipulate în Licența eliberată  de către BNM)
 • termenul de prezentare a raportului auditorului;
 • numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;
 • utilizarea, după caz, a activităţii expertului, ţinînd cont de domeniul de activitate al entităţii;
 • modul de asigurare a riscului de audit, conform prevederilor art.9 al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit;
 • lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, fondatorul entităţii, cu excepţia statului;
 • onorariul de audit;
 • semnătura conducătorului.
 
La ofertă să fie anexată copia de pe  următoarele documente:
 
 • copia certificatului de înregistrare (minim 10 ani de activitate în domeniu);
 • copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare.
 • copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);
 • copia certificatului de auditor cu experiență minim 5 ani.
 
 
Documentele menționate se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documentelor cu originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” și prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia și se certifică prin  aplicarea ștampilei operatorului economic.
 
Termenul limită de depunere a actelor este 20.04.2017, ora 17.00
 
Dosarul de participare la concurs se va depune personal pe adresa:
 
mun. Chșinău, MD-2012
Î.S. "Poșta Moldovei
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208,
Secția cancelarie și secretariat,
tel. 022-251-213.
 
Informații suplimentare la nr. de telefon: (022) 25-12-57.