Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Trimiteri EMS

EMS (Expres Mail Service) oferă posibilitatea expedierii rapide şi în termeni restrânşi a documentelor şi mărfurilor atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. Serviciul asigură perfectarea formalităţilor vamale pentru toate trimiterile de export şi import.
 
Transmiterea coletului EMS se realizează după principiul "de la ușă la ușă". Trimiterea poate fi înmânată pentru expediere curierului.
 
022 496969 și 022 271242 - sunt numerele de telefoane la care poate fi comandat serviciul EMS în raza municipiului Chișinău.
 
Trimirerile EMS pot fi depuse și în toate oficiile poştale din ţară.
 
Trake & Trace este serviciul prin intermediul căruia puteți urmări traseul parcurs de trimiterea Dvs.

 

 

 

 

 

 
TRIMITERI CU DOCUMENTE
TRIMITERI CU MARFĂ
se admit spre expediere copii ale documentelor, facturi, conturi, publicaţii periodice, prospecte, mostre, avize, înştiinţări etc.
se admit spre expediere obiecte şi bunuri materiale, cu excepţia celor interzise spre expediere în trimiterile poştale şi neacceptate spre introducere în ţara de destinaţie
 
 

 
DIMENSIUNI
Minime
Pachete Rulouri

90 mm x 140 mm;

 • valorile lungimii și ale diametrului dublu, în sumă, nu trebuie să depășească 170 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 100 mm;
Maxime
 • valorile lungimii, înălțimii și lățimii, în sumă, nu trebuie să depașească 900 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 600 mm;
 • valorile lungimii și ale diametrului dublu, în sumă, nu trebuie să depășească 1040 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 900 mm;
notă: toleranță admisă - 2 mm, greutatea maximă admisă - 30 kg
 
 

 
 
 
 
Pentru a evalua tariful serviciului solicitat, accesează calculatorul de tarife.
 
 
 

 

Important: trimiterea EMS nu trebuie să conţină alte obiecte sau documente cu caracter de corespondenţă personală între alte persoane, decât între expeditorul şi destinatarul trimiterii.

 

Pentru a fi acceptată în circuitul poştal, trimiterea EMS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de ambalare:

 

 • la prezentare, trimiterea cu conţinut de documente poate fi ambalată în plicuri marcate cu sigla şi culorile serviciului EMS (albastru şi portocaliu), puse la dispoziţie de către Î.S. ”Poşta Moldovei”, asigurând pe tot traseul până la destinaţie prioritate şi eficienţă în prelucrare;
 • ambalajul sau plicul trebuie să fie de formă dreptunghiulară sau rulou, pentru a nu provoca dificultăţi în procesul de prelucrare; greutatea maximă a plicului nu trebuie să depăşească 2 kg;
 • dimensiunile timiterii EMS cu marfă nu trebuie să depăşească 1,5 m pentru una dintre dimensiuni sau 3 m pentru suma lungimii şi a celui mai mare perimetru luat în alt sens decât cel al lungimii. Trimiterea EMS cu marfă nu poate avea dimensiuni inferioare dimensiunilor minimale prevăzute pentru trimiterile EMS cu documente (90mmx140mm);
 • trimiterea trebuie să fie închisă de către expeditor într-un ambalaj intact (fără crăpături, rupturi) care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului şi să fie în forme uşor de mânuit;
 • să nu depaşească dimensiunile de formă şi greutate regulamentare;
 • învelişul exterior trebuie să acopere în întregime conţinutul trimiterii (excluzând fisuri şi rupturi);
 • învelişul exterior trebuie să fie opac, astfel încât să nu permită vizualizarea conţinutului ,în vederea asigurării secretului corespondenţei, să corespundă formei şi naturii conţinutului, modului şi duratei transportării, să fie adaptat pentru mânuire usoară;
 • învelişul exterior şi modul de închidere a trimiterii poştale trebuie să protejeze conţinutul acesteia în aşa fel, încât acesta să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat excluzând actiunii de spoliere vizibile;
 • clamele metalice utilizate la ambalarea trimiterii nu trebuie să împiedice executarea serviciului poştal şi să prezinte riscuri de lezări pentru personal;
 • este interzisă aplicarea pe trimiterea poştală a timbrelor şi etichetelor reutilizate sau a altor etichete şi menţiuni, decât cele, care se referă nemijlocit la serviciul prestat;
 • greutatea maximă a unui colet este de 30 kg, cu respectarea greutăţii maxime stabilite de către fiecare ţară membră a Uniunii Poştale Universale.

 


 
Pe trimiterea EMS şi blancheta de însoţire adresele expeditorului şi ale destinatarului sunt înscrise de către expeditor. Datele referitor la adresele expeditorului şi destinatarului trebuie să fie înscrise într-un mod precis, complet, citeţ, excluzându-se rectificări sau fiind tipărite în mod tipografic cu caractere latine majuscule. Se utilizează cifre arabe.

 

Rechizitele adresei se înscriu în următoarea ordine:

 

 • datele destinatarului (numele, prenumele sau denumirea completă a instituţiei ori a întreprinderii);
 • datele localităţii (cod poştal, strada, nr. casei şi a apartamentului, denumirea localităţii (oraşul, satul), denumirea unităţii administrativ-teritoriale, ţara);
 • adresa destinatarului se înscrie în jumătatea dreaptă de jos, pe partea recto a coletului, numele şi adresa expeditorului se indică în unghiul superior stâng al coletului.

Pe colet intern (expediat în teritoriul Republicii Moldova) adresa poate fi înscrisă cu caractere chirilice.
 
Pe colet internaţional (expediat în afara Republicii Moldova) adresa destinatarului se înscrie în modul recomandat de ţara de destinaţie. În acest caz denumirea ţării de destinaţie se scrie repetat în paranteze în limba de stat.
 
Pentru completarea adresei pot fi confecţionate ştampile, care să conţină datele necesare pentru aplicare atât pe trimiterile poştale, cât şi pe documentele de însoţire.
 
Trimiterea EMS poate fi adresată post-restant numai în localităţile unde funcţionează unităţi poştale, cu indicarea numelui destinatarului, localităţii şi biroului de poştă de unde trimiterea trebuie ridicată. Menţiunea "post-restant" se înscrie cu caractere aldine, lângă adresă.
 
Folosirea pentru coletul adresat la "post-restant" a iniţialelor, codurilor cifrate, pseudonimelor, seriei şi numărului documentului este interzisă. 

 

 


 

 

Vezi pagina cu toate formularele și modul de completare aici