Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Poșta de scrisori internă

 
 
 
În categoria trimiterilor poştei de scrisori interne se includ: 
 
- trimitere poştală deschisă, sub formă de comunicare scrisă pe o foaie de carton subţire sau hârtie suficient de rigidă pentru a nu îngreuna prelucrarea. Cărţile poştale sunt de formă dreptunghiulară. Ele nu trebuie să comporte parţi proeminente sau în relief. Cărţile poştale trebuie să poarte, pe faţă în partea de sus, titlul “carte poştală” în franceză sau echivalentul acestui titlu într-o alta limbă. Acest titlu nu este obligatoriu pentru cărţile poştale ilustrate. Jumătatea dreaptă a feţei trimiterii este rezervată adresei destinatarului, francării şi menţiunilor sau etichetelor de serviciu. Cărţile poştale trebuie să fie expediate deschis, adică fără bandă sau plic. Cartea poştală "Loco" este prezentată în raza unei localităţi de tip orăşenesc, iar în localităţile rurale - în raza de deservire a unei unităţi poştale.
Greutatea maximă admisă a unei cărți poștale - 20 g.
 
- imprimat în relief pentru nevăzători, scutit de taxe poştale (prezentat simplu). Pot fi expediate drept cecograme, scrisorile cecografice prezentate deschis şi clişeele care poartă semne cecografice. Acelaşi lucru este valabil şi pentru înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa orbilor, cu condiţia ca ele să fie expediate de către un institut oficial recunoscut pentru orbi sau adresate unui astfel de institut. Cecogramele trebuie să fie ambalate astfel încât conţinutul să fie suficient protejat, permiţând totuşi o verificare promptă şi uşoară. 
Greutatea maximă admisă a unei cecograme - 7 kg.
 
- trimitere poştală a cărei conţinut este tipărit sau reprodus cu caracter de imprimare generală şi circulă de la prezentare pînă la distribuire în ambalaje deschise; Imprimatele trebuie să poarte în caractere foarte vizibile, pe partea adresei, pe cât este posibil în unghiul superior stâng, eventual sub numele şi adresa expeditorului, menţiunea “Imprimat” sau “Imprimat cu taxa redusă”, după caz, sau echivalentul într-o limbă cunoscută în ţara de destinaţie. Aceste menţiuni indică faptul că trimiterile, nu conţin alt conţinut decât imprimate. Imprimatele trebuie să fie ambalate astfel încât conţinutul lor să fie suficient protejat, permiţând o verificare promptă şi uşoară. "Imprimate cu tarif redus" - expediate în adresa bibliotecilor şi ediţii periodice pentru copii.
Greutatea maximă admisă a unei imprimate - 5 kg.
 
- trimitere poştală, care conţine diferite obiecte nefragile sau mostre de mărfuri, care nu prezintă valoare deosebită pentru expeditor. Valoarea obiectelor din pachetele mici recomandate nu trebuie să depăşească suma de despăgubire, în caz de pierdere sau spoliere a trimiterilor recomandate, prevăzută în actele interne şi actele UPU. Pachetele mici trebuie să poarte caractere foarte vizibile, pe partea adresei, pe cât posibil în unghiul superior stâng, eventual sub numele şi adresa expeditorului, menţiunea “Pachet mic” sau echivalentul său într-o limbă cunoscută în ţara de destinaţie. Indicarea adresei expeditorului în exteriorul trimiterii este obligatorie. Nici o condiţie specială de închidere nu este cerută pentru pachetele mici, totuşi acestea trebuie să fie ambalate astfel încât conţinutul lor să fie suficient protejat, permiţând verificarea promptă şi uşoară a conţinutului lor.
Greutatea maximă admisă a unui pachet mic - 2 kg.
 
- trimitere cu imprimate, conținutul căruia nu poate fi dezintegrat pentru expediere per bucată la alte adrese din contul tarifului achitat pentru expedierea sacului dat. Greutatea fiecărei imprimate incluse in trimitere nu trebuie să d epăşească 2 kg. Sacul "M" trebuie să fie prevăzut cu o etichetă a declaraţiei vamale CN22 sau CN23, completată de expeditor, care indică toată informaţia privind destinatarul. Eticheta-adresa trebuie să fie suficient de rigidă (pânză, carton tare, material plastic, pergament sau hârtie) lipită pe o plăcuţă şi prevăzută cu un orificiu. Adresa destinatarului trebuie să fie indicată și pe fiecare pachet cu imprimatul inclus sac. Deasemenea, sacul special "M" mai poate include următoarele articole: discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale expediate de fabricanţi şi distribuitori, alte articole comerciale, dar nepasibile de drepturi vamale, sau materiale de informare care nu pot fi vândute. 
Greutatea maximă admisă a unui sac special cu mențiunea "M" - 30 kg.
 
- comunicare scrisă, tipărită sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie colectată, sortată, transportată şi distribuită la adresa indicată de expeditor. Ambalajul sau plicul trebuie să fie de formă dreptunghiulară sau rulou, pentru a nu provoca dificultăţi în cursul prelucrării lor. Scrisoarea "Loco" este prezentată în raza unei localităţi de tip orăşenesc, iar în localităţile rurale - în raza de deservire a unei unităţi poştale. 
Greutatea maximă admisă a unei scrisori - 2 kg.
 
Dimensiuni Carte poștală
DIMENSIUNI
Minime Maxime
dimensiuni standard stabilite în limita a 90 mm x 140 mm  dimensiuni standard stabilite în limita a 105 mm x 148 mm 
notă: limita de toleranță - 2 mm
 
Dimensiuni Imprimat, Pachet mic, Scrisoare
DIMENSIUNI
Minime
Pachete Rulouri

90 mm x 140 mm;

 • valorile lungimii și a diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 170 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 100 mm;
Maxime
 • valorile lungimii, înălțimii și lățimii în sumă nu trebuie să depașească 900 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 600 mm;
 • valorile lungimii și a diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 1040 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 900 mm;
notă: limita de toleranță - 2 mm
 
SERVICIU
TARIF, 
LEI
 
Carte poştală
 • expediere carte poştală "Loco"
1,00
 • expediere carte poştală simplă
1,30
 • expediere carte poştală "Clasa I"
4,00
 
Cecogramă
 • expediere cecogramă
0,00
 
Imprimat
 • expediere imprimat:
• 0g - 20g
1,20
• 21g - 50g
1,60
• 51g - 100g
1,80
• 101g - 250g
3,00
• 251g - 500g
5,00
• 501g - 1000g
9,00
• 1001g - 2000g
17,00
• pe treapta suplimentară de 1000 g
6,00
 
 • expediere imprimat cu tarif redus:
• 0g - 20g
0,60
• 21g - 50g
0,80
• 51g - 100g
0,90
• 101g - 250g
1,50
• 251g - 500g
2,00
• 501g - 1000g
4,00
• 1001g - 2000g
9,00
• pe treapta suplimentară de 1000 g
3,00
 
Pachet mic
 • expediere pachet mic simplu:
• 0g - 100 g
2,00
• 101g - 250g
3,50
• 251g - 500g
6,00
• 501g - 1000g
10,00
• 1001g - 2000g
18,00
 
 • expediere pachet mic "Clasa I" :
• 0g - 100 g 6,50
• 101g - 250g 12,00
• 251g - 500g 17,00
• 501g - 1000g 30,00
• 1001g - 2000g 60,00
 
Sac special cu menţiunea "M"
 • expediere sac special cu menţiunea "M" simplu:
pentru 1 (un) sac 12,00
• pentru greutate: fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg 10,00
 
 • expediere sac special cu menţiunea “M” în adresa bibliotecilor:
pentru 1 (un) sac 10,00
• pentru greutate: fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg 8,00
 
Scrisoare
 • expediere scrisoare "Loco":
• 0g - 20g
1,20
• 21g - 50g
1,40
• 51g - 100g
1,70
• 101g - 250g
2,40
• 251g - 500g
4,00
• 501g - 1000g
7,00
• 1001g - 2000g
12,00
 
 • expediere scrisoare simplă :
• 0g -20 g
1,75
• 21g - 50g
2,00
• 51g - 100g
2,50
• 101g - 250g
4,00
• 251g - 500g
6,50
• 501g - 1000g
11,00
• 1001g - 2000g
22,00
 
 • expediere scrisoare simplă "Clasa I":
• 0g -20 g 6,00
• 21g - 50g 7,00
• 51g - 100g 8,00
• 101g - 250g 15,00
• 251g - 500g 20,00
• 501g - 1000g 35,00
• 1001g - 2000g 70,00
 
Servicii suplimentare
Tarif, lei
Recomandare - serviciu, care prevede recepţionarea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului și eliberarea concomitentă a unei chitanţe cu înmînarea acesteia destinatarului contra semnătură. La prezentare se acordă număr de înregistrare şi se încasează tarif suplimentar pentru fiecare dintre trimiteri. Trimiterile recomandate în întreg fluxul operaţional circulă înregistrate.
4,00
Predare atestată – serviciu, care prevede oferirea unei garanţii împotriva riscului de pierdere a trimiterii la etapa de prelucrare şi eliberare a acesteia, cu prezentarea dovezii privind livrarea trimiterii la destinație.  3,00
Valoare declarată (V.D.) – serviciu, care prevede asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor. La prezentarea trimiterilor cu valoare declarată, suplimentar pentru fiecare trimitere, se încasează tarif de asigurare, în funcţie de valoarea declarată, calculat procentual (procent din suma valorii declarate). Serviciul poаte fi prestat în cadrul expedierii scrisorilor (simple și "Loco") și a pschetelor mici: 
 
 • tariful de recomandare
 • tariful de asigurare, % din suma declarată
4,00
 
3%
din V.D
Contra ramburs – serviciu suplimentar de încasare a unor sume băneşti de la destinatar la momentul predarii trimiterii cu valoare declarată şi remise expeditorului prin mandat poştal:
 
 • tarif de inregistrare, tarif fix 
 • % din suma de ramburs
6
 
3 %
Predare în mână proprie - serviciul se prestează la solicitarea expeditorului, care doreşte ca trimiterea să fie predată personal destinatarului. Serviciul nu este admis pentru trimiterile adresate la locul de muncă, hoteluri, cămine, case de odihnă, etc. Se prestează în cadrul serviciilor de expediere a cărții poștale, cecogramei, imprimatei, pachetului mic, sacului special cu mențuinea "M ", scrisorii (toate cu tarif de recomandare sau predare atestată) și de expediere a scrisorilor simple și "Loco" și a pachetelor mici (cu valoare declarată).
3,00
Confirmare poştală de primire (A.R) - serviciu poştal, care presupune predarea către expeditor a dovezii de înmânare a trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar sau persoana împuternicită legal. Formularul confirmării de primire (AR) este ataşat de trimitere. Pe trimitere se imprimă mentiunea (A.R/AR-RECOMANDAT). Se prestează în cadrul serviciilor de expediere a cărții poștale, cecogramei, imprimatei, pachetului mic, sacului special cu mențuinea "M ", scrisorii (toate cu tarif de recomandare sau predare atestată) și de expediere a scrisorilor (simple și "Loco") și a pachetelor mici (ambele cu valoare declarată).
 
Confirmarea de primire în circuitul poştal naţional poate fi simplă şi recomandată:
 
 • confirmare poştală de primire simplă 
 • confirmare poştală de primire recomandată 
1,75
 
5,75
Post restant
0,0
 
 
 
 

 
 
Descarcă Borderoul de prezentare în lot F 103, pentru a expedia simultan zece şi mai multe trimiteri poştale înregistrate. 
 
Vezi pagina cu toate blanchetele aici.
 
Pentru a evalua tariful serviciului solicitat accesează calculatorul de tarife.
 
Vezi variante și reguli de scriere a adresei pe trimiterele poștale aici.
 
Vezi condițiile de ambalare a trimiterilor poștale aici.